• 22 PAŹ 20

  Program studiów uwzględnia zapotrzebowanie na profesjonalnych animatorów kultury, którzy posiadają umiejętności organizacji wydarzeń kulturalnych i aktywnych form wypoczynku.
  W programie studiów znajdują się przedmioty przygotowania ogólnego, praktycznego i zawodowego, ze zdecydowaną przewagą zajęć warsztatowych opartych na realizacji projektów działaniowych (bezpośrednich i online). Część zajęć prowadzona będzie z wykorzystaniem e-learningu, a tygodniowy plan dostosowany będzie do sytuacji osób pracujących.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Nauczysz się:
  • planować i realizować wydarzenia kulturalne różnego typu,
  • zarządzać instytucjami kultury,
  • stosować w praktyce metodykę animacji kultury,
  • diagnozować potrzeby społeczności lokalnej i dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego.

  Przykładowe przedmioty:
  Warsztaty sztuk performatywnych, metodyka pracy animatora wolnoczasowego, plener artystyczno-metodyczny, trening kreatywności, metodyka działalności kulturalnej, przemysły kreatywne, ekopedagogika, metodyka pracy animatora wolnoczasowego, metodyka pracy menedżera artystycznego, warsztaty sztuk wizualnych, laboratorium kultury, elementy prawa autorskiego, zarządzanie projektem.

  Nasi absolwenci pracują w:
  • instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, urzędach gminy, agencjach
  artystycznych itd.,
  • instytucjach, organizacjach, przedsiębiorstwach, firmach prywatnych zatrudniających animatorów i menedżerów kultury,
  • mediach,
  • samorządach lokalnych,
  • ośrodkach i firmach turystycznych i rekreacyjnych, centrach sportowych i rehabilitacyjnych, sanatoriach i ośrodkach pomocy społecznej.

   

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku animacja kultury mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

   

  Forma studiów: stacjonarne

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 120


  Specjalności:

  Brak


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Studia uniwersyteckie na kierunku Animacja kultury II stopnia realizowane są w Polsce tylko w dwóch ośrodkach akademickich. Osoby zatrudnione w sferze działalności kulturalnej mogą uzyskać zwolnienie z realizacji części przedmiotów zawodowych na podstawie potwierdzenia efektów kształcenia w oparciu o posiadane i przedłożone dokumenty o pracy zawodowej w sferze działalności kulturalnej.