• 05 MAJ 20

  Studia adresowane są do aktywnych, zaangażowanych, twórczych osób niezależnie od wieku (zatrudnionych bądź niezatrudnionych w sferze działalności kulturalnej), które chcą uzyskać tytuł zawodowy dyplomowanego animatora kultury.  W programie studiów znajdują się przedmioty przygotowania ogólnego, praktycznego i zawodowego, ze zdecydowaną przewagą zajęć warsztatowych opartych na realizacji projektów działaniowych (bezpośrednich i online). Część zajęć prowadzona będzie z wykorzystaniem e-learningu, a tygodniowy plan dostosowany będzie do sytuacji osób pracujących.  Program studiów jest ukierunkowany na wyposażenie i wzmocnienie kompetencji ogólnych i zawodowych obecnych i przyszłych pracowników sfery działalności kulturalnej. Oprócz kadry akademickiej zajęcia praktyczne z przedmiotów zawodowych prowadzą doświadczeni, wybitni praktycy zatrudnieni w instytucjach i organizacjach działalności kulturalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, na zasadzie formalnej współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim. W tych instytucjach i organizacjach studenci odbywają także praktyki zawodowe pod kierunkiem doświadczonych tutorów-praktyków.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: warsztaty sztuk performatywnych, metodyka pracy animatora wolnoczasowego, plener artystyczno-metodyczny, trening kreatywności, metodyka działalności kulturalnej, przemysły kreatywne, ekopedagogika, metodyka pracy animatora wolnoczasowego, metodyka pracy menedżera artystycznego, warsztaty sztuk wizualnych, laboratorium kultury, elementy prawa autorskiego, zarządzanie projektem.

  Nasi absolwenci pracują w:

  • instytucjach kultury,
  • organizacje pozarządowe,
  • urzędy gminy,
  • agencje artystyczne
  • instytucjach, organizacjach, przedsiębiorstwach, firmach prywatnych zatrudniających animatorów i menedżerów kultury,
  • ośrodkach i firmach turystycznych i rekreacyjnych,
  • centrach sportowe i rehabilitacyjnych,
  • sanatoriach,
  • ośrodkach pomocy społecznej.

   

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku animacja kultury mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 120


  Specjalności:

  Brak


  Kryteria kwalifikacji:

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Studia uniwersyteckie na kierunku Animacja kultury II stopnia realizowane są w Polsce tylko w dwóch ośrodkach akademickich – UMCS w Lublinie i US w Szczecinie. Osoby zatrudnione w sferze działalności kulturalnej mogą uzyskać zwolnienie z realizacji części przedmiotów zawodowych na podstawie potwierdzenia efektów kształcenia w oparciu o posiadane i przedłożone dokumenty o pracy zawodowej w sferze działalności kulturalnej.