• 09 MAJ 19

  Program studiów uwzględnia zapotrzebowanie na profesjonalnych animatorów kultury, którzy posiadają umiejętności organizacji wydarzeń kulturalnych i aktywnych form wypoczynku. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach i organizacjach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, społeczną, turystyczną i rekreacyjną.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • stosować w praktyce metodykę animacji kultury w różnych formach, środowiskach, grupach wiekowych, instytucjach i organizacjach,
  • wykorzystywać elementy public relations i marketingu przy promowaniu wydarzeń kulturalnych,
  • planować i realizować projekty kulturalne różnego typu,
  • organizować i promować imprezy oraz wydarzenia: kulturalne, artystyczne i edukacyjne,
  • diagnozować potrzeby społeczności lokalnej i dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego,
  • zarządzać instytucjami kultury.

  Kariera i praca:

  Nasi absolwenci pracują w:
  • urzędach administracji państwowej i samorządowej w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną,
  • państwowych instytucjach kultury (wojewódzkich ośrodkach kultury, muzeach, biurach wystaw artystycznych, teatrach, młodzieżowych domach kultury itd.) oraz samorządowych placówkach kultury (miejskich centrach kultury, gminnych ośrodkach kultury, klubach osiedlowych itd.),
  • innych instytucjach i placówkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna (szkoły, internaty, domy opieki społecznej i inne placówki oświatowe,
  ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe),
  • organizacjach i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, fundacjach kulturalnych, towarzystwach regionalnych,
  • prywatnych agencjach, galeriach, biurach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną, wydawniczą itp.,
  • samodzielnych firmach prowadzących impresariat twórców i zespołów artystycznych w ośrodkach dla emigrantów itp.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  brak