Poniżej algorytm do obliczania wyników kandydatów podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

 

• Podstawą postępowania kwalifikacyjnego są wyniki egzaminu: “nowa matura” – egzaminu pisemnego; “stara matura” – egzaminu pisemnego albo ustnego.
• Oceny z egzaminu maturalnego/dojrzałości zostaną przeliczone na punkty zgodnie z zasadami i według wzorów podanych w tabeli.

* “NOWA MATURA”
1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Ale nie dyskwalifikuje to kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym, uzyska jedynie mniej punktów po przeliczeniu algorytmu.
2. Grupa I, II, III – przedmioty do wyboru, w zależności od wybranego kierunku (specjalności) studiów.
3. Przy obliczaniu wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko jeden raz.
4. Litera “P” przy skrócie we wzorze oznacza poziom podstawowy, litera “R” poziom rozszerzony.
5. W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotu zdanego na dwóch poziomach (nowa matura), pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy dla kandydata.
6. Kandydatom klas dwujęzycznych wynik uzyskany na maturze z języka obcego nowożytnego mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5 a następnie przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku (specjalności) studiów (nie dotyczy to wyniku egzaminów z przedmiotów zdawanych w języku obcym np. biologia, historia), z zastrzeżeniem, że suma punktów uzyskanych przez kandydata w algorytmie określonym w kryteriach kwalifikacji na danym kierunku (specjalności) studiów nie może przekroczyć maksimum punktów możliwych do uzyskania według tych kryteriów.
7. ᴗoznacza “albo”

** “STARA MATURA”
1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie dojrzałości, to pod uwagę będzie brana ocena z danego przedmiotu na świadectwie ukończenia szkoły średniej.
2. Grupa I, II, III – przedmioty do wyboru, w zależności od wybranego kierunku (specjalności) studiów.
3. Przy obliczaniu wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko jeden raz.
4. ᴗoznacza “albo”