• 09 MAJ 19

  Studia wszechstronnie przygotowują do pracy w administracji rządowej, samorządowej, gospodarczej oraz jednostkach publicznych i niepublicznych. Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną o organizacji i działaniu administracji publicznej, wymaganą przez przyszłych pracodawców. Ukończenie określonej specjalności pozwala nabyć dodatkowe umiejętności i kompetencje. Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowa, naukowcy i praktycy, m.in. sędziowie, adwokaci oraz radcowie prawni. Studenci doskonalą umiejętności praktyczne w ramach praktyk zawodowych oraz warsztatów z pisania pism procesowych i urzędowych.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: prawo administracyjne, postępowanie sądowo-administracyjne, prawo finansów publicznych, polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych, prawo ochrony konkurencji i konsumentów, wykładnia i stosowanie prawa.

  Nasi absolwenci pracują w:
  • administracji rządowej, samorządowej, gospodarczej, innych jednostek publicznych oraz niepublicznych,
  • organizacjach i instytucjach międzynarodowych,
  • jednostkach wymiaru sprawiedliwości (sądów i prokuratur).

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku administracja mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • administracja ogólna;
  • administracja samorządowa;
  • administracja bezpieczeństwa publicznego;
  • administracja ochrony środowiska;
  • administracja gospodarowania nieruchomościami;
  • administracja finansowa i gospodarcza;
  • administracja ochrony zdrowia

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:

  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk społecznych.

  Kandydatów na kierunek Administracja, którzy ukończyli studia z innych obszarów wiedzy niż nauki społeczne, będzie obowiązywała rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wiedzy ogólnej o państwie i społeczeństwie.


  Dodatkowe informacje:

  Studenci kierunku administracja zobowiązani są do zrealizowania praktyki zawodowej w wymiarze 4 tygodni. Organizatorem praktyk są: urzędy administracji publicznej, instytucje publiczne, sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy. Wydział w zakresie praktyk współpracuje z biurami doradców podatkowych oraz kancelariami adwokackimi, notarialnymi, radcowskimi i komorniczymi.