• 07 LIS 17

  Kierunek administracja wszechstronnie przygotowuje do pracy w administracji rządowej, samorządowej, gospodarczej oraz jednostkach publicznych i niepublicznych. Absolwent nabywa wiedzę teoretyczną oraz praktyczną o organizacji i działaniu administracji publicznej wymaganą przez przyszłych pracodawców. Ukończenie określonej specjalności pozwala nabyć dodatkowe umiejętności i kompetencje (np. absolwent specjalności doradztwo podatkowe jest przygotowany do egzaminu na doradcę podatkowego).

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • redagowania pism urzędowych,
  • posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii,
  • technik negocjacji i mediacji w administracji,
  • technik pracy biurowej. Ponadto poznasz wszystkie podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej oraz podstawy z zakresu ekonomii i zarządzania.

  KARIERA I PRACA Nasi absolwenci pracują jako:
  – pracownicy administracji rządowej, samorządowej, gospodarczej, innych jednostek publicznych oraz niepublicznych,
  – pracownicy organizacji i instytucji międzynarodowych,
  – pracownicy jednostek wymiaru sprawiedliwości (sądów i prokuratur).

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • administracja ochrony i obsługi prawnej;
  • administracja samorządowa;
  • administracja zatrudnienia; administracja morska;
  • doradztwo podatkowe

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język mniejszości narodowej: białoruski, litewski, ukraiński
  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • filozofia
  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Zajęcia na kierunku administracja prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowa, naukowcy i praktycy, m.in. sędziowie, adwokaci, radcowie prawni. Kształcenie oparte jest na programie uwzględniającym rzeczywiste zapotrzebowanie rynku pracy. W porównaniu do innych uczelni w woj. zachodniopomorskim kierunek administracja na Uniwersytecie Szczecińskim oferuje najwięcej specjalności do wyboru.