• 07 LIS 17

    Kierunek administracja wszechstronnie przygotowuje do pracy w administracji rządowej, samorządowej, gospodarczej oraz jednostkach publicznych i niepublicznych. Absolwent nabywa wiedzę teoretyczną oraz praktyczną o organizacji i działaniu administracji publicznej wymaganą przez przyszłych pracodawców. Ukończenie określonej specjalności pozwala nabyć dodatkowe umiejętności i kompetencje (np. absolwent specjalności doradztwo podatkowe jest przygotowany do egzaminu na doradcę podatkowego).

    UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

    Nauczysz się:
    • redagowania pism urzędowych,
    • posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii,
    • technik negocjacji i mediacji w administracji,
    • technik pracy biurowej. Ponadto poznasz wszystkie podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej oraz podstawy z zakresu ekonomii i zarządzania.

    KARIERA I PRACA Nasi absolwenci pracują jako:
    – pracownicy administracji rządowej, samorządowej, gospodarczej, innych jednostek publicznych oraz niepublicznych,
    – pracownicy organizacji i instytucji międzynarodowych,
    – pracownicy jednostek wymiaru sprawiedliwości (sądów i prokuratur).

    Profil studiów: ogólnoakademicki

    ECTS: 180


    Specjalności:

    • administracja ochrony i obsługi prawnej;
    • administracja samorządowa;
    • administracja zatrudnienia; administracja morska;
    • doradztwo podatkowe

    Kryteria kwalifikacji - grupa I:

    • język mniejszości narodowej: białoruski, litewski, ukraiński
    • język polski

    Kryteria kwalifikacji - grupa II:

    • filozofia
    • geografia
    • historia
    • matematyka
    • wiedza o społeczeństwie

    Kryteria kwalifikacji - grupa III:

    • język obcy nowożytny: dowolny

    Dodatkowe informacje:

    Zajęcia na kierunku administracja prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowa, naukowcy i praktycy, m.in. sędziowie, adwokaci, radcowie prawni. Kształcenie oparte jest na programie uwzględniającym rzeczywiste zapotrzebowanie rynku pracy. W porównaniu do innych uczelni w woj. zachodniopomorskim kierunek administracja na Uniwersytecie Szczecińskim oferuje najwięcej specjalności do wyboru.