KANDYDACI 2017/18
Strona główna | Studia III stopnia | geografia
Nazwa studiów trzeciego stopnia
geografia
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi
Jednostka
Wydział Nauk o Ziemi
Tryb studiów
stacjonarne
Obszar kształcenia, dziedzina lub dziedziny, dyscyplina naukowa

obszar kształcenia: nauki przyrodnicze
dziedzina kształcenia: nauki o Ziemi
dyscyplina naukowa: geografia

Kwalifikacje uzyskiwanie przez absolwenta

Absolwenci uzyskują kwalifikacje trzeciego stopnia.

Cele kształcenia

Celem studiów doktoranckich z zakresu geografii realizowanych na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego jest stworzenie uczestnikom warunków sprzyjających ich rozwojowi naukowemu i dydaktycznemu, m.in. poprzez wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne służące podnoszeniu ich kwalifikacji badawczych i pedagogicznych niezbędnych do prowadzenia niezależnych badań naukowych oraz wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. Kształcenie na studiach doktoranckich prowadzi w szczególności do osiągnięcia efektów w zakresie: - nowoczesnej, zaawansowanej wiedzy ogólnej z geografii i dyscyplin pokrewnych oraz szczegółowej wiedzy specjalistycznej z zakresu wybranych obszarów badań geograficznych, z którymi związana jest przygotowywana rozprawa doktorska, jak również wiedzy na temat podstawowych prawidłowości i uwarunkowań procesu dydaktycznego w szkole wyższej oraz współczesnych technologii stosowanych w kształceniu studentów studiujących na kierunku geografia; - umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia geograficznych badań naukowych oraz metodami i technikami kształcenia akademickiego w zakresie geografii; - kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz społecznej roli uczonego i nauczyciela akademickiego.

Wymagania wstępne oraz kryteria kwalifikacji

Rekrutacja na studia doktoranckie (stacjonarne) odbywa się w drodze konkursu.

Podstawą kwalifikacji jest liczba uzyskanych punktów przyznawanych według schematu:

 

Lp.

Kryteria kwalifikacji

Maksymalna liczba punktów

1

Ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów drugiego stopnia. Zasady punktacji:

Ocena dostateczna – 6 pkt

Ocena dostateczna plus – 8 pkt

Ocena dobra – 10 pkt

Ocena dobra plus – 12 pkt

Ocena bardzo dobra – 14 pkt

14

2

Średnia ocen z przebiegu studiów (jednolitych magisterskich albo I i II stopnia). Średnia ocena z przebiegu studiów będzie przeliczana na punkty zgodnie z następującą zasadą: kandydat uzyska 1 pkt za średnią 3,0 i 0,5 pkt za każdą pełną 0,1 części całkowitej średniej ze studiów powyżej 3,0

11

3

Ocena projektu badawczego dotyczącego planowanej pracy doktorskiej, rozmowa kwalifikacyjna (do 3 stron).

70

4

Inne*: udział w konferencjach, ekspedycjach, podróżach, badaniach terenowych, popularyzacja nauki, staże naukowe, praca w kołach naukowych i organizacjach studenckich, udokumentowane publikacje naukowe, certyfikat językowy 5

 

Łącznie

100

Przeliczanie liczby uzyskanych punktów na ocenę:

 0 –    50 pkt – ocena niedostateczna

51 –   60 pkt – ocena dostateczna

61 –   70 pkt – ocena dostateczna plus

71 –   80 pkt – ocena dobra

81 –   90 pkt – ocena dobra plus

91 – 100 pkt  – ocena bardzo dobra

Do podjęcia studiów doktoranckich i realizacji projektu badawczego pod kierunkiem opiekuna naukowego może zostać wybrany kandydat, który uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym więcej niż połowę maksymalnej liczby punktów.

Przyjęcia na studia trzeciego stopnia odbywać się będą w ramach uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego limitu miejsc.

Decyzję o przyjęciu na studia trzeciego stopnia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018. Decyzja rektora jest ostateczna.

WYMAGANE DOKUMENTY

Stypendia dla doktorantów - oferta

Czas trwania studiów

8 semestrów

Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60