KANDYDACI 2017/18
Strona główna | Studia III stopnia | oceanologia
Nazwa studiów trzeciego stopnia
oceanologia
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi
Jednostka
Wydział Nauk o Ziemi
Tryb studiów
stacjonarne
Obszar kształcenia, dziedzina lub dziedziny, dyscyplina naukowa

obszar kształcenia: nauki przyrodnicze
dziedzina kształcenia: nauki o Ziemi
dyscyplina naukowa: oceanologia

Kwalifikacje uzyskiwanie przez absolwenta

Absolwent uzyskuje tytuł naukowy doktora  w dziedzinie nauk o Ziemi w dyscyplinie oceanologia.

Cele kształcenia

Celem studiów doktoranckich z zakresu oceanologii realizowanych na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego jest dalszy rozwój naukowy i dydaktyczny uczestników, m.in. poprzez zorganizowane i systemowe gromadzenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych służących podnoszeniu ich kwalifikacji naukowych. Istotnym elementem jest zapewnienie lub zorganizowanie dostępu do najnowszych metod i aparatury pomiarowej, pozwalających na prowadzenie badań empirycznych środowiska morskiego i gromadzenie zbiorów danych. Uzupełniającym celem jest zdobycie umiejętności pracy w większych zespołach naukowych oraz wykształcenie umiejętności kierowania zespołami. Studia kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia.
Kształcenie na studiach doktoranckich pozwoli na systemowe gromadzenie i ugruntowanie:

  • nowoczesnej wiedzy z zakresu oceanologii i dyscyplin pokrewnych oraz szczegółowej wiedzy z zakresu specjalistycznych metod badań środowiska morskiego, w celu przygotowywania rozprawy doktorskiej;
  • wiedzy na temat podstawowych prawidłowości i uwarunkowań procesu dydaktycznego w szkole wyższej oraz współczesnych technologii stosowanych w kształceniu studentów studiujących na kierunku oceanografia;
  • umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia pomiarów na morzu i strefie brzegowej oraz metodami i technikami kształcenia akademickiego w zakresie oceanologii;
  • kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz społecznej roli uczonego i nauczyciela akademickiego.

Program kształcenia na studiach doktoranckich obejmuje:

  • zajęcia obligatoryjne związane z problematyką oceanograficzną, w szczególności w zakresie aktualnie rozwijanych kierunków badań; fakultatywne przedmioty specjalistyczne rozwijające umiejętności prowadzenia pomiarów na morzu, w strefie brzegowej i w laboratorium; fakultatywne przedmioty dydaktyczne rozwijające kompetencje w zakresie nowoczesnych metod prezentacji wyników badań i technik kształcenia akademickiego; praktyki zawodowe w formie przygotowania, prowadzenia lub współprowadzenia zajęć dydaktycznych;
  • samodzielne przygotowanie cyklu badań empirycznych oraz ich przeprowadzenie zmierzające do przygotowania publikacji naukowych i realizacji projektów badawczych, prezentowania wyników badań na konferencjach, udzielania konsultacji eksperckich dotyczących wybranych zagadnień oceanograficznych i pokrewnych problemów naukowych, współpracy w zespołach badawczych, w tym też międzynarodowych oraz napisania rozprawy doktorskiej i uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie oceanologia.

Do prowadzenia badań będą wykorzystane możliwości badawcze Wydziału Nauk o Ziemi, a w tym infrastruktura Stacji Morskiej w Międzyzdrojach oraz możliwości instytucji współpracujących z Wydziałem z Polski i Europy. Wszystkie realizowane w ramach studiów doktoranckich prace naukowe mają bezpośredni związek z bieżącą tematyką badawczą. Doktoranci biorą również czynny udział w prowadzeniu zajęć dydaktycznych realizując w ten sposób zasadę jedności nauki i nauczania.

Wymagania wstępne oraz kryteria kwalifikacji

Rekrutacja na studia doktoranckie (stacjonarne) odbywa się w drodze konkursu.

Podstawą kwalifikacji jest liczba uzyskanych punktów przyznawanych według schematu:

 

Lp.

Kryteria kwalifikacji

Maksymalna liczba punktów

1

Ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów drugiego stopnia. Zasady punktacji:

Ocena dostateczna – 6 pkt

Ocena dostateczna plus – 8 pkt

Ocena dobra – 10 pkt

Ocena dobra plus – 12 pkt

Ocena bardzo dobra – 14 pkt

14

2

Średnia ocen z przebiegu studiów (jednolitych magisterskich albo I
i II stopnia). Średnia ocena z przebiegu studiów będzie przeliczana na punkty zgodnie z następującą zasadą: kandydat uzyska 1 pkt za średnią 3,0 i 0,5 pkt za każdą pełną 0,1 części całkowitej średniej ze studiów powyżej 3,0

11

3

Ocena projektu badawczego dotyczącego planowanej pracy doktorskiej, rozmowa kwalifikacyjna (do 3 stron).

70

4

Inne*: udział w konferencjach, ekspedycjach, podróżach, badaniach terenowych, popularyzacja nauki, staże naukowe, praca w kołach naukowych i organizacjach studenckich, udokumentowane publikacje naukowe, certyfikat językowy

 

5

 

 

Łącznie

100

 

Przeliczanie liczby uzyskanych punktów na ocenę:

 0 –    50 pkt – ocena niedostateczna

51 –   60 pkt – ocena dostateczna

61 –   70 pkt – ocena dostateczna plus

71 –   80 pkt – ocena dobra

81 –   90 pkt – ocena dobra plus

91 – 100 pkt  – ocena bardzo dobra

 

Do podjęcia studiów doktoranckich i realizacji projektu badawczego pod kierunkiem opiekuna naukowego może zostać wybrany kandydat, który uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym więcej niż połowę maksymalnej liczby punktów.

Przyjęcia na studia trzeciego stopnia odbywać się będą w ramach uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego limitu miejsc.

Decyzję o przyjęciu na studia trzeciego stopnia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018. Decyzja rektora jest ostateczna.

WYMAGANE DOKUMENTY

Stypendia dla doktorantów - oferta

Czas trwania studiów

8 semestrów

Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60