KANDYDACI 2017/18
Strona główna | Studia II stopnia | Geografia
Nazwa kierunku
Geografia
Tryb studiów
stacjonarny
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
120
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi
Opis kierunku

Studia drugiego stopnia na kierunku Geografia, trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. W trakcie studiów studenci poznają złożone związki i zależności zachodzące pomiędzy poszczególnymi komponentami środowiska geograficznego, nabywają umiejętności analizy i oceny efektów działalności człowieka z zastosowaniem kryteriów ekologicznych lub społeczno-ekonomicznych oraz są gotowi do kreowania pozytywnego wizerunku geografii jako dyscypliny naukowej mającej praktyczne zastosowanie. Oprócz zajęć stacjonarnych, z których większość odbywa się w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach, studenci uczestniczą również w zajęciach terenowych.

Specjalności
 • GEOZAGROŻENIA geozagrożenia naturalne i antropogeniczne, monitoring modelowanie i prognozowanie geozagrożeń
 • NAUCZYCIELSKA nauczanie geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
 • MARKETING MIEJSC budowa marki miejsca w administracji publicznej, agencji kreatywnej, zakorzenionym lokalnie biznesie,  stworzenie kompleksowej „opowieści” o miejscu
 • ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM zasoby przyrodnicze, organizacja i zarządzanie ekorozwojem, oceny oddziaływań na środowisko, programy rolnośrodowiskowe i dokumentacja przyrodnicza
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA gospodarowanie przestrzenią i planowanie przestrzenne, zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjackich) na kierunku należącym do obszaru nauk przyrodniczych.

 Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zagadnienia z zakresu: 

 1. Historia geologiczna Ziemi. Rodzaje skał i minerałów. Procesy endogeniczne i egzogeniczne. Obieg wody, zasoby wodne. Bilans wodny. Procesy klimatotwórcze, czynniki wpływające na pogodę i klimat, elementy pogody i klimatu. Relacje człowiek – środowisko.
 2. Czynniki kształtujące osadnictwo. Powstanie i rozwój miast. Zasady lokalizacji działalności społeczno-gospodarczej. Ekonomiczne, gospodarcze, demograficzne i społeczne mierniki poziomu rozwoju. Globalizacja. Unia Europejska.
 3. Polska: Jednostki strukturalno-tektoniczne. Surowce mineralne. Rzeźba terenu. Klimat. Wody powierzchniowe. Zbiorowiska roślinne. Ludność. Podział administracyjny.
 4. Świat: Ludność. Polityczna mapa. Ekonomiczne i polityczne organizacje międzynarodowe.
 5. Układy współrzędnych. Treści i rodzaje map. Metody prezentacji kartograficznej.
 6. Orientacja w bieżących wydarzeniach w Polsce i na świecie (z dziedzin objętych tematyką egzaminu)

 

Zasady kwalifikacji: 

O przyjęciu na studia II stopnia osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku należącym do obszaru nauk przyrodniczych decyduje ocena otrzymana na dyplomie ukończenia studiów. Ocena ta zostanie przeliczona na punkty, zgodnie z tabelą. Jeżeli w przedłożonym dyplomie ukończenia studiów występuje inna skala ocen niż uwzględnione w tabeli, decyzję o przyznaniu punktów za poszczególne oceny podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. 
O przyjęciu na studia II stopnia osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w skali ocen od 2 do 5. Ocena ta zostanie przeliczona na punkty, zgodnie z punktacją poniżej.   Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa ustalona według uzyskanych punktów, do wyczerpania ustalonego limitu przyjęć. 
Wzór przeliczeń ocen na punkty:
Dla skali sześciostopniowej (od 1 do 6): dopuszczający 2 - 10 pkt  dostateczny 3 -  20 pkt, dostateczny plus 3,5 - 40 pkt, dobry 4 - 60 pkt dobry plus 4,5 - 80 pkt bardzo dobry 5 - 90 pkt, celujący 6 - 100 pkt
Dla skali czterostopniowej (od 2 do 5): dostateczny 3 -  20 pkt, dostateczny plus 3,5 - 40 pkt, dobry 4 - 60 pkt, dobry plus 4,5 - 80 pkt, bardzo dobry 5 - 100 pkt

 

Przykładowe przedmioty

Globalne problemy demograficzne

Globalne zmiany atmosfery i klimatu

Trendy światowej gospodarki

Biogeografia

Antropogeografia

Możliwości zatrudnienia

Absolwent kierunku Geografia jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianym rozwojem lokalnym i regionalnym w różnych regionach przyrodniczych i kulturowych Polski i Europy. Wiedza i umiejętności absolwentów pozwalają im także ubiegać się o pracę w:

 • administracji publicznej wszystkich szczebli, organizacjach pozarządowych,
 • mediach zajmujących problematyką rozwoju przestrzennego,
 • placówkach naukowych,
 • instytucjach zajmujących się promocją i marketingiem terytorialnym,
 • jednostkach organizacyjnych uczestniczących w zarządzaniu kryzysowym, 
 • szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Kontynuacja nauki

W celu uzyskania większych kompetencji i zwiększenia możliwości zatrudnienia zalecane jest kontynuowanie nauki na studiach trzeciego stopnia.

Terminy

Rejestracja na studia w I naborze rozpoczyna się 12 czerwca 2017 r. Szczegóły w załaczniku poniżej.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Opłaty
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w postępowaniu na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 zł, za każdy wybrany kierunek.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60