KANDYDACI 2017/18
Strona główna | Studia II stopnia | Geologia
Nazwa kierunku
Geologia
Tryb studiów
stacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
120
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi
Opis kierunku

Studia II stopnia na kierunku Geologia trwają 2 lata (4 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Celem kształcenia jest dostarczenie na rynek pracy wszechstronnie wykształconej zawodowej kadry geologicznej, posiadającej kwalifikacje i umiejętności w zakresie: geologii ogólnej i stosowanej, szczególnie w obszarze funkcjonowania morskich i przejściowych środowisk sedymentacyjnych, kartografii i modelowania geologicznego, petrologii skał osadowych, a także poszukiwania i dokumentowania wybranych złóż surowców oceanicznych i surowców mineralnych czwartorzędu, wykonywania i nadzorowania prac geologiczno-inżynierskich związanych z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych oraz zagrożeń geodynamicznych i ochroną brzegu morskiego, wykonywaniem i nadzorowaniem prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem i eksploatacją wód podziemnych oraz z zakresu ochrony wód gruntowych, wykonywaniem i nadzorowaniem prac geologiczno-poszukiwawczych, wykonywania prac laboratoryjnych dotyczących określenia właściwości fizycznych gruntów, analiz mikropaleontologicznych, paleobotanicznych ect. Ponadto absolwent Geologii posiada umiejętności gromadzenia, przetwarzania i archiwizacji różnorodnych informacji geologicznych, z zastosowaniem technik komputerowych wykorzystujących specjalistyczne oprogramowanie.

Specjalności
  • GEOLOGIA CZWARTORZĘDU
  • GEOLOGIA MORZA

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjackich) na kierunku należącym do obszaru nauk przyrodniczych.

  Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zagadnienia z zakresu: 

1. Powstanie i ewolucja Ziemi. Pojawienie się wód, atmosfery i biosfery i ich wpływ na oblicze Ziemi.

2. Wyjaśnij znaczenie pojęć: skorupa ziemska-litosfera; plutonizm-metamorfizm-wulkanizm; denudacja-erozja-sedymentacja; ruchy poziome i pionowe litosfery; wietrzenie fizyczne i chemiczne; środowiska sedymentacji. 3. Techniki i metody badań geologicznych.

4. Rodzaje i typy skał magmowych,  osadowych i metamorficznych. Główne minerały skałotwórcze.

5. Powstawanie skamieniałości i ich znaczenie w geologii.

Zasady kwalifikacji: O przyjęciu na studia II stopnia osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku należącym do obszaru nauk przyrodniczych decyduje ocena otrzymana na dyplomie ukończenia studiów. Ocena ta zostanie przeliczona na punkty, zgodnie z tabelą. Jeżeli w przedłożonym dyplomie ukończenia studiów występuje inna skala ocen niż uwzględnione w tabeli, decyzję o przyznaniu punktów za poszczególne oceny podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
O przyjęciu na studia II stopnia osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w skali ocen od 2 do 5. Ocena ta zostanie przeliczona na punkty, zgodnie z punktacją poniżej.   Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa ustalona według uzyskanych punktów, do wyczerpania ustalonego limitu przyjęć.
Wzór przeliczeń ocen na punkty:
Dla skali sześciostopniowej (od 1 do 6): dopuszczający 2 - 10 pkt  dostateczny 3 -  20 pkt, dostateczny plus 3,5 - 40 pkt, dobry 4 - 60 pkt dobry plus 4,5 - 80 pkt bardzo dobry 5 - 90 pkt, celujący 6 - 100 pkt
Dla skali czterostopniowej (od 2 do 5): dostateczny 3 -  20 pkt, dostateczny plus 3,5 - 40 pkt, dobry 4 - 60 pkt, dobry plus 4,5 - 80 pkt, bardzo dobry 5 - 100 pkt

 
Przykładowe przedmioty
  • Geologia złożowa
  • Mineralogia
  • Podstawy geofizyki
  • Podstawy tektoniki i geologii strukturalnej
  • Podstawy tektoniki i geologii strukturalnej
  • Geologia inżynierska
Możliwości zatrudnienia

Laboratoria badawcze, instytucje i przedsiębiorstwa, których działalność związana jest z poszukiwaniem i wykorzystaniem zasobów naturalnych, biura planistyczne i projektowe, urzędy administracji rządowej i samorządowej np. wydziały planowania przestrzennego lub ochrony środowiska.

Kontynuacja nauki

studia III stopnia (obszar nauk przyrodniczych)

Terminy

Rejestracja na studia w I naborze rozpoczyna się 12 czerwca 2017 r. Szczegóły w załaczniku poniżej.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Opłaty
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w postępowaniu na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 zł, za każdy wybrany kierunek.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60