KANDYDACI 2017/18
Strona główna | Studia II stopnia | Turystyka i rekreacja
Nazwa kierunku
Turystyka i rekreacja
Tryb studiów
stacjonarne/niestacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
120
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi
Opis kierunku

Studia drugiego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Po I semestrze studia realizowane są w ramach dwóch specjalności. Przedmioty kierunkowe realizowane w trakcie studiów skoncentrowane są wokół funkcjonowania i organizacji turystyki w Polsce i na świecie oraz jej wpływu na stan środowiska przyrodniczego i kulturowego, tworzenia oraz zarządzania produktem turystycznym i rekreacyjnym, funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych oraz kierunków rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym. W oparciu o dobre przygotowanie teoretyczne i dostosowane do profilu kształcenia, zajęcia praktyczne, absolwenci posiadają umiejętności podejmowania decyzji oraz twórczego rozwiązywania problemów związanych z działalnością w sferze turystyki i rekreacji, współpracy z ludźmi i kierowania zespołami ludzkimi. Wyposażeni są w umiejętności umożliwiające działalność badawczą i menedżerską w dziedzinie turystyki i rekreacji.

Specjalności: specjalności wybierane w trakcie trwania studiów (po pierwszym semestrze) - Turystyka morska i nadmorska - Turystyka specjalistyczna

Specjalności

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

  1. Turystyka morska i nadmorska
  2. Turystyka specjalistyczna

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów

Kryteria kwalifikacji

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.
Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych, nauk społecznych albo nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zagadnienia z zakresu: zasoby, walory i atrakcje turystyczne Polski i świata (definicje, struktura, rozmieszczenie), oferta turystyczna i rekreacyjna (produkt turystyczny i rekreacyjny, struktura produktu, sezonowość produktu), ruch turystyczny i jego organizacja (instytucje i podmioty organizacji i obsługi ruchu, przestrzenny rozkład penetracji turystycznej), zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne (zakres pojęciowy i struktura rodzajowa, rozmieszczenie).
Zasady kwalifikacji: 
O przyjęciu na studia drugiego stopnia osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjackich) na kieunku należącym do obszaru nauk przyrodniczych albo społecznych albo nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej decyduje ocena otrzymana na dyplomie ukończenia studiów. Ocena ta zostanie przeliczona na punkty, zgodnie z punktacją poniżej. Jeżeli w przedłożonym dyplomie ukończenia studiów występuje inna skala ocen niż uwzględnione w punktacji poniżej, decyzję o przyznaniu punktów za poszczególne oceny podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. O przyjęciu na studia drugiego stopnia osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjackich) na kieunku spoza obszaru nauk przyrodniczych albo społecznych albo nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej oenianej w skali ocen od 2 do 5. Ocena ta zostanie przeliczona na punkty, zgodnie z punktacją poniżej. podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa ustalona według uzyskanych punktów, do wyczerpania ustalonego limitu przyjęć.

Wzór przeliczeń ocen na punkty:
Dla skali sześciostopniowej (od 1 do 6): dopuszczający 2 - 10 pkt  dostateczny 3 -  20 pkt, dostateczny plus 3,5 - 40 pkt, dobry 4 - 60 pkt dobry plus 4,5 - 80 pkt bardzo dobry 5 - 90 pkt, celujący 6 - 100 pkt
Dla skali czterostopniowej (od 2 do 5): dostateczny 3 -  20 pkt, dostateczny plus 3,5 - 40 pkt, dobry 4 - 60 pkt, dobry plus 4,5 - 80 pkt, bardzo dobry 5 - 100 pkt

Załączniki
Przykładowe przedmioty
  • Edukacja prozdrowotna
  • Klimatologia i bioklimatologia morska
  • Socjologia czasu wolnego
  • Marketing terytorialny
  • Zarządzanie obiektami turystycznymi i rekreacyjnymi
  • Polityka turystyczna
Możliwości zatrudnienia

przedsiębiorstwa turystyczne i rekreacyjne, jednostki administracji samorządowej i rządowej, centra rekreacji i odnowy biologicznej, sieci placówek informacji turystycznej,  organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, regionalne i lokalne organizacje turystyczne

Kontynuacja nauki

studia III stopnia

Terminy

Rejestracja na studia w I naborze rozpoczyna się 12 czerwca 2017 r. Szczegóły w załaczniku poniżej.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Opłaty
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w postępowaniu na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 zł, za każdy wybrany kierunek. Opłata za studia niestacjonarne
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60