KANDYDACI 2017/18
Strona główna | Studia I stopnia | Bezpieczeństwo wodne
Nazwa kierunku
Bezpieczeństwo wodne
Tryb studiów
stacjonarny
Profil studiów
praktyczny
Punkty ECTS
180
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi
Opis kierunku

Bezpieczeństwo wodne jest kierunkiem nastawionym na zdobycie podstawowej wiedzy stosowanej oraz opanowanie konkretnych umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych w zakresie szeroko rozumianego użytkowania obszarów wodnych z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa oraz w zgodzie z obowiązującym prawem, możliwościami technicznymi, uwarunkowaniami cywilizacyjnymi i zasadami rozwoju zrównoważonego. Głównym celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów potrafiących kreatywnie rozwiązywać problemy związane z odpowiedzialnym i bezpiecznym gospodarowaniem zasobami środowiska wodnego, analizą zagrożeń i szacowaniem ryzyka, zarządzaniem aktywnościami wodnymi, stosowaniem skutecznych procedur ratowniczych, właściwym doborem i optymalnym wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu itp.

Zapewniamy naszym studentom możliwość zdobycia aż 28 różnych uprawnień - funkcjonujących na rynku jako patent, uprawnienie zawodowe, tytuł lub zaświadczenie wewnątrzorganizacyjne - w 4 obszarach praktycznego przygotowania:

- ratownictwo wodne (m.in. instruktor ratownictwa wodnego, starszy ratownik wodny, koordynator kąpielisk i imprez masowych, kwalifikowana pierwsza pomoc, operator jednostek ratowniczych);

-  gospodarka wodna (audytor obszarów wodnych, specjalista ds. analizy zagrożeń, zarządzanie bezpieczeństwem wodnym, monitoring środowiska itp.);

- sport i turystyka wodna (instruktor sportów wodnych, przewodnik turystyki wodnej, sternik motorowodny, trener personalny, kreator innowacji wodnych i in.) oraz

- edukacja dla bezpieczeństwa (nauczyciel EDB, nauczyciel pierwszej pomocy).;

Podejmując studia na kierunku bezpieczeństwo wodne, w ramach umowy między Uniwersytetem Szczecińskim a Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Zachodniopomorskiego, studenci uzyskują:

- możliwość podjęcia pracy już od pierwszego roku studiów (np. jako ratownik wodny);

- częściowe umundurowanie, pakiety szkoleniowe i socjalne, ubezpieczenie, opiekę prawniczą i psychologiczną;

- praktyki w grupach interwencyjnych oraz w działaniach profilaktycznych w kraju i za granicą;

- dostęp do innowacyjnych rozwiązań sprzętowych w ratownictwie (dron, poduszkowiec, symulator tonącego samochodu, poligon podwodny, echosondy, centrum symulacji ratowniczej, sprzęt przeciwpowodziowy, kamery do wideoanalizy);

- dostęp do nowoczesnego systemu zarządzania drogą awansu zawodowego (portal edukacyjny, e-learning).

Specjalności

specjalność nauczycielska

Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego oraz wynik z egzaminu wstępnego obejmujący sprawdzian z umiejętności pływania na dystansie 400m stylem dowolnym. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): geografia, język polski, matemayka, informatyka

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia/fizyka, język obcy nowożytny, geografia, informatyka,

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): chemia, historia, filozofia, biologia, język obcy nowożytny,

Egzamin wstępny- sprawdzian umiejętności pływackich.

Wynik egzaminu wstępnego wg czasu pokonania dystansu 400m; do 8 min – 40 pkt, od 8 min do 10 min – 30 pkt, od 10min do 12 min – 20 pkt, od 12min do 15 min. – 10 pkt, powyżej 15min – 0 pkt).  Kandydaci posiadający zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na ratownika wodnego lub jakąkolwiek klasę sportową w dyscyplinach pływackich otrzymują 40 pkt. i są zwolnieni z egzaminu

Kandydat musi przedstawić orzeczenie lekarskie (lekarza medycyny pracy) o możliwości podjęcia nauki na kierunku bezpieczeństwo wodne wydane na podstawie wystawionego przez Uniwersytet Szczeciński druku do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK.

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

 Kryteria kwalifikacji na kierunku Bezpieczeństwo wodne

Przykładowe przedmioty

Kwalifikowana pierwsza pomoc, edukacja dla bezpieczeństwa, ratownictwo specjalistyczne, turystyka wodna, szacowanie zagrożeń, edukacja zdrowotna, odnowa biologiczna,  

 

Możliwości zatrudnienia

Nabyte w czasie studiów umiejętności i kwalifikacje umożliwią absolwentowi kierunku bezpieczeństwo wodne podjęcie pracy zawodowej w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, podmiotach użyteczności publicznej, instytucjach zajmujących się gospodarką wodną oraz turystyką i aktywnościami na obszarach wodnych, w szkołach podstawowych oraz innych instytucjach i organizacjach zajmujących się edukacją środowiskową, planowaniem działań służących propagowaniu i upowszechnianiu wiedzy o bezpiecznym użytkowaniu środowiska wśród różnych grup wiekowych i zawodowych.

Studia również przygotowują absolwentów do założenia i poprowadzenia własnego przedsiębiorstwa lub pracy w sektorze biznesu.

Kontynuacja nauki

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Może również kontynuować naukę na studiach podyplomowych.

Terminy

Rejestracja na studia w I naborze rozpoczyna się 12 czerwca 2017 r. Szczegóły w załaczniku poniżej.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017.

Opłaty
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w postępowaniu na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 zł, za każdy wybrany kierunek. Opłata za studia niestacjonarne w przygotowaniu.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60