KANDYDACI 2017/18
Strona główna | Studia I stopnia | Turystyka i rekreacja
Nazwa kierunku
Turystyka i rekreacja
Tryb studiów
stacjonarne/niestacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
180
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi
Opis kierunku

Studia pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Po I roku studia realizowane są w ramach dwóch specjalności. Programy obu specjalności powstały w konsultacji z praktykami z branży turystycznej. Zostały one tak skonstruowane, aby wiedza i umiejętności praktyczne absolwenta tego kierunku predestynowały go do pracy na wszystkich szczeblach administracji publicznej oraz pracy w sektorze komercyjnym. Absolwent posiada umiejętności: organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców; nawiązywania kontaktów i komunikowania się w dwóch językach obcych Treści programowe zostały rozszerzone o warsztaty z pilotażu i przewodnictwa, co pozwoli przygotować absolwenta do pełnienia roli profesjonalnego animatora turystyki i rekreacji, rezydenta oraz pilota wycieczek.

Specjalności: specjalności wybieranew trakcie trwania studiów (po pierwszym roku) - krajoznawstwo i waloryzacja turystyczna - organizacja i obsługa turystyki i rekreacji

Specjalności

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

  1. organizacja i obsługa turystyki i rekreacji
  2. krajoznawstwo i waloryzacja turystyczna

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów

Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): język polski, geografia,

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): chemia, historia, geografia, matematyka,

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia/fizyka, język obcy nowożytny

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Załączniki
Przykładowe przedmioty
  • Organizacja i obsługa ruchu turystycznego
  • Oddziaływanie turystyki na środowisko
  • Administrowanie turystyką
  • Finanse i rachunkowość w turystyce i rekreacji
  • Informacja i promocja w turystyce i rekreacji
  • Regiony turystyczne - warsztaty terenowe z pilotażu i przewodnictwa (krajowe lub zagraniczne)
Możliwości zatrudnienia

biura podróży, hotele, centra rekreacji, regionalne i lokalne organizacje turystyczne, sieci placówek informacji turystycznej, gospodarstwa agroturystyczne, organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszeniach, urzędy administracji rządowej i samorządowej.

Kontynuacja nauki

studia drugiego stopnia 

Terminy

Rejestracja na studia w I naborze rozpoczyna się 12 czerwca 2017 r. Szczegóły w załaczniku poniżej.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017, zostanie opublikowany po uchwaleniu przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego.

Opłaty
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w postępowaniu na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 zł, za każdy wybrany kierunek. Opłata za studia niestacjonarne
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60