KANDYDACI 2017/18
Strona główna | Studia I stopnia | Oceanografia
Nazwa kierunku
Oceanografia
Tryb studiów
stacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
180
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi
Opis kierunku

Studia pierwszego stopnia na kierunku Oceanografia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Po drugim roku studia realizowane są w ramach 3 specjalności: Geologia morza, Oceanografia fizyczna, Oceanografia biologiczna. Duży nacisk w programie położony jest na kształcenie praktyczne poprzez zajęcia odbywane w strefie brzegowej i na morzu, dzięki wykorzystaniu Stacji Brzegowej Wydziału w Międzyzdrojach, kutra badawczego SNB-US1 i statku szkolnego NAWIGATOR XXI należącego do Akademii Morskiej w Szczecinie.

Specjalności

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

  1. Geologia morza
  2. Oceanografia fizyczna
  3. Oceanografia biologiczna

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów

Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): język polski, geografia,

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): biologia, matematyka, geografia, fizyka i astronomia/fizyka,

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): język obcy nowożytny, informatyka,

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Załączniki
Przykładowe przedmioty
  • Oceanografia fizyczna
  • Warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej
  • Sedymentologia morska
  • Teledetekcja środowiska morskiego
  • Różnorodność biologiczna w morzach
  • Hydrobiologia
Możliwości zatrudnienia

laboratoria badawcze, rybołówstwo, instytucje kontroli i kształtowania środowiska morskiego, instytucje i urzędy związane z gospodarką morską oraz organizacje społeczne, instytucje i przedsiębiorstwa, których działalność związana jest z poszukiwaniem i wykorzystaniem morskich zasobów naturalnych

Kontynuacja nauki

studia II stopnia (obszar nauk przyrodniczych)

Terminy

Rejestracja na studia w I naborze rozpoczyna się 12 czerwca 2017 r. Szczegóły w załaczniku poniżej.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017.

Opłaty
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w postępowaniu na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 zł, za każdy wybrany kierunek.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60