KANDYDACI 2017/18
Strona główna | Studia I stopnia | Gospodarka przestrzenna
Nazwa kierunku
Gospodarka przestrzenna
Tryb studiów
stacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
180
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi
Opis kierunku

Studia pierwszego stopnia na kierunku Gospodarka  przestrzenna trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu  zawodowego licencjata. Głównym celem kształcenia na tym kierunku jest  wyposażenie studentów w podstawową wiedzę niezbędną do identyfikowania i  interpretowania zasadniczych zdarzeń, struktur oraz procesów będących  przedmiotem polityki publicznej w zakresie gospodarowania przestrzenią i  gospodarowania w przestrzeni oraz kształtowanie podstawowych umiejętności  praktycznych i kompetencji społecznych istotnych dla wykonywania zawodów  związanych z tą dziedziną. Osiągnięcie tego celu wiąże się z odpowiednią  organizacją procesu dydaktycznego, w ramach którego oferowane są różnorodne  formy zajęć dydaktycznych z udziałem nauczycieli akademickich w połączeniu ze  stworzeniem niezbędnych warunków do samodzielnej pracy studenta. Znaczna część  zajęć polega na pracy z komputerem, w tym z wykorzystaniem elektronicznych baz  danych, systemów komputerowego wspomagania projektowania CAD i systemów informacji  geograficznej GIS. Wykłady i ćwiczenia w salach uzupełniane są przez zajęcia  terenowe, w tym za granicą.

Więcej informacji tutaj

Specjalności
Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): język polski, geografia,

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, informatyka,

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): język obcy nowożytny , fizyka i astronomia/fizyka,

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Załączniki
Przykładowe przedmioty
  • Metody analizy przestrzennej
  • Prawne podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
  • Geograficzne systemy informacyjne
  • Planowanie strategiczne obszarów
  • Lokalizacja działalności gospodarczej
  • Zastosowanie GIS w gospodarce przestrzennej
Możliwości zatrudnienia

urzędy administracji rządowej i samorządowej np. wydziały planowania przestrzennego lub ochrony środowiska, firmy konsultingowe, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, agencje oraz fundacje rozwoju regionalnego i lokalnego, instytucje zajmujące się pozyskiwaniem funduszy unijnych na projekty regionalne i lokalne, agencje nieruchomości, firmy doradcze i konsultingowe oraz inne podmioty otoczenia biznesu, biura planistyczne i projektowe

Kontynuacja nauki

studia II stopnia

Terminy

Rejestracja na studia w I naborze rozpoczyna się 12 czerwca 2017 r. Szczegóły w załaczniku poniżej.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017.

Opłaty
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w postępowaniu na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 zł, za każdy wybrany kierunek.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60