KANDYDACI 2017/18
Strona główna | Studia I stopnia | Geologia
Nazwa kierunku
Geologia
Tryb studiów
stacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
180
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi
Opis kierunku

Studia I stopnia na kierunku Geologia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Celem kształcenia jest dostarczenie na rynek pracy wszechstronnie wykształconej zawodowej kadry geologicznej, posiadającej kwalifikacje i umiejętności w zakresie: geologii ogólnej i stosowanej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki obszarów niżowych oraz stref nadmorskich, wykonywania i nadzorowania prac geologiczno-inżynierskich związanych z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych oraz zagrożeń geodynamicznych i ochroną brzegu morskiego, wykonywaniem i nadzorowaniem prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem i eksploatacją wód podziemnych oraz z zakresu ochrony wód gruntowych, wykonywaniem i nadzorowaniem prac geologiczno-poszukiwawczych, w szczególności kruszyw mineralnych i surowców ceramicznych, wykonywania prac laboratoryjnych dotyczących określenia właściwości fizycznych gruntów, analiz mikropaleontologicznych, paleobotanicznych ect. Ponadto absolwent Geologii posiada umiejętności gromadzenia, przetwarzania i archiwizacji różnorodnych informacji geologicznych, z zastosowaniem technik komputerowych wykorzystujących specjalistyczne oprogramowanie

Specjalności
Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): język polski, geografia,

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): matematyka, geografia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka,

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, informatyka

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Załączniki
Przykładowe przedmioty
  • Geologia złożowa
  • Mineralogia
  • Podstawy geofizyki
  • Ćwiczenia terenowe z geologii ogólnej
  • Ćwiczenia terenowe z geomorfologii i geologii czwartorzędu
  • Podstawy tektoniki i geologii strukturalnej
Możliwości zatrudnienia

laboratoria badawcze, instytucje i przedsiębiorstwa, których działalność związana jest z poszukiwaniem i wykorzystaniem zasobów naturalnych, biura planistyczne i projektowe, urzędy administracji rządowej i samorządowej np. wydziały planowania przestrzennego lub ochrony środowiska

Kontynuacja nauki

studia II stopnia

Terminy

Rejestracja na studia w I naborze rozpoczyna się 12 czerwca 2017 r. Szczegóły w załaczniku poniżej.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017.

Opłaty
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w postępowaniu na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 zł, za każdy wybrany kierunek.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60