KANDYDACI 2017/18
Strona główna | Studia I stopnia | Geografia
Nazwa kierunku
Geografia
Tryb studiów
stacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
180
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi
Opis kierunku

Studia pierwszego stopnia na kierunku Geografia, trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. W trakcie studiów studenci poznają podstawowe przyczyny, przebieg i konsekwencje procesów zachodzących w środowisku geograficznym, nabywają umiejętności posługiwania się podstawowymi programami GIS w celu tworzenia baz danych o środowisku geograficznym oraz są gotowi do rozwiązywania problemów poznawczych lub praktycznych na rzecz środowiska lokalnego. Oprócz zajęć stacjonarnych, z których większość odbywa się w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach, studenci uczestniczą również w zajęciach terenowych oraz odbywają praktyki zawodowe.

Specjalności
 • GEOMONITORING - monitoring środowiska, ocena oddziaływania na środowisko, konsulting środowiskowy.
 • GEOINFORMACJA - organizacja i funkcjonowanie GIS, zarządzanie danymi przestrzennymi, tworzenie oraz upowszechnianie informacji geograficznej.
 • EDUKACJA ŚRODOWISKOWA - działalność instytucji i organizacji zajmujących się edukacją środowiskową, planowanie działań służących propagowaniu i upowszechnianiu wiedzy o środowisku wśród różnych grup wiekowych i zawodowych.

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.

Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): język polski, geografia,

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): matematyka, geografia, fizyka i astronomia/fizyka, biologia,

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): język obcy nowożytny , wiedza o społeczeństwie,

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Załączniki
Przykładowe przedmioty
 • Kartografia i Topografia
 • Meteorologia i Klimatologia
 • Geografia osadnictwa
 • Planowanie przestrzenne
 • Systemy informacji geograficznej (GIS)
Możliwości zatrudnienia

urzędy administracji rządowej i samorządowej, np. wydziały planowania przestrzennego lub ochrony środowiska, w instytucje i przedsiębiorstwa związane z wykorzystaniem zasobów naturalnych, instytucje związane z gospodarką morską, ochroną brzegów i ich zagospodarowaniem

Kontynuacja nauki

Absolwent kierunku Geografia jest przygotowany do pracy w instytucjach państwowych,

samorządowych i przedsiębiorstwach sektora prywatnego zajmujących się:

 • analizą stanu środowiska przyrodniczego, jego zmianami i zagrożeniami lub
 • gromadzeniem, przetwarzaniem i dokumentowaniem danych przestrzennych lub
 • promocją środowiska oraz aktywizacją społeczności lokalnych. 

 

W celu uzyskania większych kompetencji i zwiększenia możliwości zatrudnienia zalecane jest kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia.

 

Terminy

Rejestracja na studia w I naborze rozpoczyna się 12 czerwca 2017 r. Szczegóły w załaczniku poniżej.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017.

Opłaty
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w postępowaniu na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 zł, za każdy wybrany kierunek.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60