Nazwa kierunku Kognitywistyka komunikacji
Tryb studiów stacjonarny
Profil studiów ogólnoakademicki
Wydział Wydział Humanistyczny
Opis kierunku

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku kognitywistyka komunikacji jest przedstawienie najnowszych osiągnięć i trendów badawczych kognitywistyki - interdyscyplinarnej nauki o procesach poznawczych - a także praktycznych zastosowań wiedzy kognitywistycznej w projektowaniu strategii komunikacyjnych i rozwiązań internetowych. Szczególne miejsce w planie studiów zajmują przedmioty dotyczące języka i komunikacji, zwłaszcza komunikacji wykorzystującej Internet oraz nowoczesne technologie informacyjne. Po odpowiednim przygotowaniu merytorycznym i metodologicznym, studenci projektują i realizują własny projekt badawczy z jednaj z trzech dziedzin: neuronauki poznawczej, psychologii sprawstwa lub pragmatyki eksperymentalnej.

Specjalności

Brak.

Kryteria kwalifikacji

Do postepowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

Przykładowe przedmioty
  • Językoznawstwo kognitywne
  • Wprowadzenie do neuronauki poznawczej
  • Człowiek jako podmiot własnych działań
  • Projektowanie rozwiązań internetowych
  • Dostępność i użyteczność interfejsów
  • Techniki komputerowej analizy danych
Możliwości zatrudnienia

W instytucjach badawczych, firmach świadczących usługi internetowe, agencjach reklamowych, mediach, instytucjach kulturalnych, w interdyscyplinarnych zespołach projektowych oraz wszelkich zawodach wymagających efektywnego zarządzania informacją oraz komunikacją.

Kontynuacja nauki

Studia doktoranckie w zakresie dyscyplin nauk społecznych i nauk humanistycznych.

Terminy

Terminy postępowania rekrutacjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające się od roku akademickiego 2016/2017.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów. Wykaz wymaganych dokumentów w załączniku.

Załączniki
Olimpiady dla tego kierunku
Opłaty Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60