KANDYDACI 2016/17
Strona główna | Studia II stopnia | Ochrona Środowiska, specjalność: zarządzanie środowiskiem
Nazwa kierunku
Ochrona Środowiska, specjalność: zarządzanie środowiskiem
Tryb studiów
stacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
120
Wydział
Wydział Biologii
Opis kierunku

Absolwent studiów posiada interdyscyplinarną, rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku w powiązaniu z naukami ścisłymi, technicznymi, rolniczymi i leśnymi. Ma również wiedzę dotyczącą planowania przestrzennego i metodyki badań środowiskowych oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej i w życiu codziennym z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent potrafi analizować zjawiska dokonujące się w przyrodzie oraz zna podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska. Umie porozumiewać się w sprawach ochrony środowiska zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Absolwent ma wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym - również w niestandardowych sytuacjach - a także umie wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Posiada zdolność komunikowania się z wykorzystaniem otoczenia informatycznego i multimedialnego na zróżnicowanym poziomie wiedzy odbiorców. Potrafi rozwiązywać problemy środowiskowe i podejmować decyzje również w sytuacjach niestandardowych w warunkach ograniczonych informacji, organizować pracę w zespole i prezentować jego osiągnięcia.

Specjalności

SPECJALNOŚĆ URUCHAMIANA W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

  1. zarządzenie środowiskiem
Kryteria kwalifikacji

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.Ukończony kierunek studiów musi mieścić sie w następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Kandydatów po studiach z innych obszarów kształcenia obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna dotycząca weryfikacji zrealizowanych przed podjęciem studiów treści programowych.

Przykładowe przedmioty
  • Ekotoksykologia
  • Planowanie przestrzenne
  • Polityka ochrony środowiska
Możliwości zatrudnienia
Absolwent jest dobrze przygotowany do pracy w instytutach badawczych, instytucjach zintegrowanego zarządzania ochroną środowiska, w przemyśle, rolnictwie, administracji państwowej i samorządowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich oraz kontynuacji edukacji w sposób samodzielny.
Kontynuacja nauki
Absolwenci studiów na kierunku Ochrona Środowiska mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.
Terminy

Terminy postępowania rekrutacjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające się od roku akademickiego 2016/2017.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów. Wykaz wymaganych dokumentów w załączniku.

Opłaty
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60