KANDYDACI 2016/17
Strona główna | Studia II stopnia | Biologiczne podstawy kryminalistyki
Nazwa kierunku
Biologiczne podstawy kryminalistyki
Tryb studiów
stacjonarne/niestacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
120
Wydział
Wydział Biologii
Opis kierunku

Absolwent kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki posiada rozszerzoną wiedzę, która umożliwia mu zrozumienie i interpretowanie podstawowych procesów biologicznych. Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do pracy w laboratoriach kryminalistycznych, jak i w innych laboratoriach wykorzystujących w badaniach analizy molekularne, biometryczne i mikroskopowe, stąd szczególny nacisk położony jest na zajęcia praktyczne prowadzone przez różne jednostki Wydziału Biologii US. Dodatkowym atutem kierunku są wykłady prowadzone przez pracowników policji, prawników prawa karnego i psychologów. Przez cały okres studiów na kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki student nabywa wiedzę dotyczącą sposobu pobierania i zabezpieczenia materiału biologicznego, a także jest kompetentny, aby dobrać właściwą technikę badawczą w zależności od rodzaju materiału, dostępnych metod oraz finansów. Absolwent kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki wdraża poznane techniki badawcze z dziedziny nauk biologicznych w odpowiednim miejscu pracy i ma świadomość ram prawnych, w jakich może działać. W trakcie dwuletnich studiów magisterskich student uczy się odpowiedzialności za materiał (pozyskanie, zabezpieczenie, przechowywanie), wykonywane analizy, właściwą interpretację, wydanie wyniku oraz archiwizację danych. Absolwent czyta ze zrozumieniem teksty naukowe z dziedziny nauk przyrodniczych, potrafi wykorzystać wiedzę pochodzącą z różnych źródeł i prawidłowo zaplanować doświadczenie.

Specjalności
Kryteria kwalifikacji

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Kandydatów po studiach z innych obszarów kształcenia będzie obowiązywała rozmowa kwalifikacyjna dotycząca weryfikacji zrealizowanych przed podjęciem studiów treści programowych.

Przykładowe przedmioty
  • Genetyka sądowa
  • Metody molekularne w badaniach kryminalistycznych
  • Antropometria i antroposkopia
  • Entomologia sądowa
Możliwości zatrudnienia
Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej na płaszczyźnie merytorycznej, etycznej oraz organizacyjnej. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte w trakcie studiów pozwalają absolwentowi na podejmowanie pracy w placówkach naukowych, uniwersyteckich, laboratoriach diagnostycznych, kryminalistycznych i środowiskowych, w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z badaniem materiału biologicznego, w tym śladów biologicznych.
Kontynuacja nauki

Absolwenci studiów na kierunku Biologiczne Podstawy Kryminalistyki mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

Terminy

Terminy postępowania rekrutacjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające się od roku akademickiego 2016/2017.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów. Wykaz wymaganych dokumentów w załączniku.

Opłaty
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60