KANDYDACI 2016/17
Strona główna | Studia II stopnia | Mikrobiologia
Nazwa kierunku
Mikrobiologia
Tryb studiów
stacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
120
Wydział
Wydział Biologii
Opis kierunku

Absolwent kierunku mikrobiologia posiada wiedzę umożliwiającą mu poznanie, rozumienie i interpretowanie podstawowych procesów biologicznych zachodzących przy współudziale czy tez z wykorzystaniem mikroorganizmów. Absolwent mikrobiologii jest kompetentny w zakresie zagadnień przyrodniczych dotyczących wszystkich grup mikroorganizmów, głównie chorobotwórczych dla ssaków. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów pozwalają absolwentowi mikrobiologii na podejmowanie pracy zarówno w laboratoriach badawczych i diagnostycznych, jak też w placówkach naukowych, uniwersytetach, w instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z wykorzystaniem mikroorganizmów, głównie w zakresie diagnostyki. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej, z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent jest przygotowany merytorycznie i praktycznie do podjęcia studiów trzeciego stopnia w zakresie mikrobiologii, uzyskania specjalności mikrobiologii co pozwala im na wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego w zakresie mikrobiologii. Jest także przygotowany do podjęcia specjalistycznych studiów podyplomowych w zakresie organizacji diagnostyki i rozpoznawania chorób zakaźnych, a także podjęcia studiów menadżerskich w zakresie ochrony zdrowia.

Specjalności
Kryteria kwalifikacji

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Kandydatów po studiach z innych obszarów wiedzy będzie obowiązywała rozmowa kwalifikacyjna dotycząca weryfikacji zrealizowanych przed podjęciem studiów treści programowych.

Przykładowe przedmioty
  • Epidemiologia chorób zakaźnych
  • Biotechnologia immunopreparatów
Możliwości zatrudnienia
Absolwent jest przygotowany do pracy z materiałem biologicznym i klinicznym w laboratoriach diagnostycznych służby zdrowia i służb weterynaryjnych, laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, placówkach ochrony przyrody i środowiska, a także w szkołach prowadzących kształcenie w zakresie mikrobiologii, po zdobyciu wymaganego przygotowania pedagogicznego (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). Powinien posiadać również umiejętność rozwiązywania podstawowych problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także uczestniczenia w pracy zespołowej.
Kontynuacja nauki

Absolwenci studiów na kierunku Mikrobiologia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

Terminy

Terminy postępowania rekrutacjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające się od roku akademickiego 2016/2017.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów. Wykaz wymaganych dokumentów w załączniku.

Opłaty
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60