KANDYDACI 2016/17
Strona główna | Studia II stopnia | Biologia
Nazwa kierunku
Biologia
Tryb studiów
stacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
120
Wydział
Wydział Biologii
Opis kierunku

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku biologia posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności w dyscyplinie biologia, w tym w zakresie biologii ogólnej, molekularnej oraz podstaw ekologii i ochrony przyrody. Interpretuje uwarunkowania różnorodności biologicznej organizmów w kontekście ich filogenezy, środowiska życia i strategii ochrony przyrody. Wykazuje wiedzę specjalistyczną w wybranej dyscyplinie umożliwiającą dostrzeganie istniejących w przyrodzie związków i zależności. Rozpoznaje możliwości różnych podejść metodycznych w planowaniu i wykorzystaniu ich w rozwiązaniu problemu badawczego. Stosuje techniki i narzędzia badawcze z zakresu najnowszych osiągnięć eksperymentalnych, adekwatnie do dyscypliny biologicznej i wykorzystuje umiejętności pracy na najnowszej aparaturze badawczej. Na podstawie nabytej wiedzy i umiejętności dostrzega związki i zależności w przyrodzie w aspekcie praktycznym. Poza specjalistyczną wiedzą biologiczną, każdy absolwent posiada umiejętności planowania, pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych oraz zna podstawy tworzenia form indywidualnej przedsiębiorczości.

Specjalności
Kryteria kwalifikacji

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Kandydatów po studiach z innych obszarów kształcenia będzie obowiązywała rozmowa kwalifikacyjna dotycząca weryfikacji zrealizowanych przed podjęciem studiów treści programowych.

Przykładowe przedmioty
  • Ekologia stosowana
  • Hydrobiologia
  • Biologia molekularna
Możliwości zatrudnienia
Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej na płaszczyźnie merytorycznej, etycznej oraz organizacyjnej. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte w trakcie studiów pozwalają absolwentowi na podejmowanie pracy w placówkach naukowych, uniwersyteckich, laboratoriach diagnostycznych i środowiskowych, w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z wykorzystaniem zasobów naturalnych, ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, w tym również w instytucjach regionalnych związanych z gospodarką morską.
Kontynuacja nauki
Absolwenci studiów na kierunku Biologia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.
Terminy

Terminy postępowania rekrutacjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające się od roku akademickiego 2016/2017.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów. Wykaz wymaganych dokumentów w załączniku.

Opłaty
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60