KANDYDACI 2016/17
Strona główna | Studia II stopnia | Biotechnologia
Nazwa kierunku
Biotechnologia
Tryb studiów
stacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
120
Wydział
Wydział Biologii
Opis kierunku

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Biotechnologia posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną pozwalającą na opisywanie i wyjaśnianie złożonych procesów zachodzących w żywych organizmach. Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperymenty o podstawach biotechnologicznych oraz samodzielnie zinterpretować wyniki wykorzystując do tego celu narzędzia statystyczne. Zna zasady działania i potrafi obsługiwać aparaturę badawczą. Absolwent ma również pogłębioną wiedzą bioinformatyczną i posiada umiejętności jej zastosowania w biotechnologii. Zna i rozumie prawne i etyczne aspekty biotechnologii oraz ekonomiczne i organizacyjne zasady funkcjonowania przedsiębiorstw biotechnologicznych

Specjalności
Kryteria kwalifikacji

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Kandydatów po studiach z innych obszarów kształcenia będzie obowiązywała rozmowa kwalifikacyjna dotycząca weryfikacji zrealizowanych przed podjęciem studiów treści programowych.

Przykładowe przedmioty
  • genomika i epigenetyczna ekspresja genu
  • bioinformatyka
  • rośliny transgeniczne
  • ekonomika produkcji
Możliwości zatrudnienia
Absolwent może zostać zatrudniony w placówkach noukowo-badawczych (instytuty, uczelnie wyższe), firmach biotechnologicznych, laboratoriach oraz innych gałęziach gospodarki wykorzystujących techniki biotechnologiczne (przemysł fermentacyjny, spożywczy, farmaceutyczny lub biomedyczny)
Kontynuacja nauki

Abolwenci studiów kierunku Biotechnologia mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich trzeciego stopnia na kierunku Biologia lub innych podyplomowych, realizowanych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Terminy

Terminy postępowania rekrutacjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające się od roku akademickiego 2016/2017.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów. Wykaz wymaganych dokumentów w załączniku.

Opłaty
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60