Nazwa kierunku Animacja kultury
Tryb studiów stacjonarny
Profil studiów praktyczny
Wydział Wydział Humanistyczny
Opis kierunku

Absolwent studiów uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu interdyscyplinarnych podstaw teorii i praktyki animacji kultury ugruntowanych w wybranych dyscyplinach i subdyscyplinach nauk humanistyczno-społecznych oraz metodyki animacji kultury realizowanej w różnych formach, środowiskach, grupach wiekowych, instytucjach i organizacjach w nawiązaniu do szeroko rozumianej działalności kulturalnej i innych sfer życia publicznego.

Absolwent posiada umiejętności stosowania w praktyce metodyki animacji kultury w różnych formach, środowiskach, grupach wiekowych, instytucjach i organizacjach w kluczowych współczesnych jej paradygmatach, czyli animacji zabawy, (re)animacji dziedzictwa kulturowego, animacji zmiany prohumanistycznej i paradygmatach eklektycznych, oraz z wykorzystaniem różnych dziedzin kultury, w połączeniu z managementem artystycznym, animacją społeczności realizowania projektów kulturalnych różnego typu oraz promowania wydarzeń kulturalnych i ich krytycznej analizy.

Absolwent nabywa kompetencje społeczne w zakresie myślenia i działania prohumanistycznego w prospołecznego, krytyczno-konstruktywnego, innowacyjnego, kreatywnego i przedsiębiorczego w toku realizacji idei animacji kultury oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Szczegółowy zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zawiera tabela efektów kierunkowych oraz efekty kształcenia w ramach poszczególnych przedmiotów.

Specjalności

Brak.

Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): język polski;

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): język obcy nowożytny;

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): przedmiot dowolny.

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Przykładowe przedmioty
  • Studia nad czasem wolnym
  • Edukacja medialna
  • Management artystyczny
  • Psychopedagogika twórczości
  • Zarządzanie publiczne
Możliwości zatrudnienia

Absolwent kierunku - Animacja kultury jest przygotowany do pracy w już istniejących instytucjach i placówkach kultury, tworzenia placówek, organizacji i firm prywatnych zajmujących się działalnością kulturalną i podejmowania w nich pracy.
Absolwent kierunku będzie mógł podejmować pracę przede wszystkim w :
- urzędach administracji państwowej i samorządowej w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną;
- państwowych instytucjach kultury ( wojewódzkie ośrodki kultury, muzea, biura wystaw artystycznych, teatry, młodzieżowe domy kultury itd.) oraz samorządowych placówkach kultury ( miejskie centra kultury, gminne ośrodki kultury, kluby osiedlowe itd.);
- innych instytucjach i placówkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna ( szkoły, internaty, domy opieki społecznej i inne placówki oświatowe, ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe);
- organizacjach i stowarzyszeniach społeczno - kulturalnych, fundacjach kulturalnych, towarzystwach regionalnych; prywatnych agencjach, galeriach, biurach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną, wydawniczą itp.;
- samodzielnych firmach prowadzących impresariat twórców i zespołów artystycznych;
- innych instytucjach publicznych i formach prywatnych, w których istnieje zapotrzebowanie na działalność animacyjną.

Kontynuacja nauki

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku animacja kultury może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia na kierunkach prowadzonych w Instytucie Pedagogiki, a także na studiach drugiego stopnia na kierunkach z obszarów nauk humanistycznych oraz nauk społecznych prowadzonych na Uniwersytecie Szczecińskim oraz innych uczelniach.

Terminy

Terminy postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017.

Opłaty Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60