KANDYDACI 2016/17
Strona główna | Studia I stopnia | Rozwój regionalny i fundusze europejskie
Nazwa kierunku
Rozwój regionalny i fundusze europejskie
Tryb studiów
stacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
180
Wydział
Wydział Humanistyczny
Opis kierunku
Absolwent kierunku studiów Rozwój regionalny i fundusze europejskie posiada usystematyzowaną i interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych wzbogaconą o gruntowną znajomość mechanizmów ekonomicznych, co pozwala mu zrozumieć procesy społeczne i ekonomiczne zachodzące w Polsce w kontekście funkcjonowania unijnej polityki spójności. Prowadzone w toku studiów specjalności ułatwią uzyskanie specjalistycznej wiedzy zarówno na poziomie praktycznym jak i teoretycznym.
Specjalności

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

  1. Administracja europejska
  2. Menadżer projektów europejskich

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów

Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie,

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): język polski,

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): język obcy nowożytny ,

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Załączniki
Przykładowe przedmioty
  • Prawo UE
  • Polityki sektorowe UE
  • Rola regionów w UE
  • Absorbcja środków europejskich w Polsce
  • Stosunki zewnętrzne UE
  • Regionalne programy operacyjne
Możliwości zatrudnienia
Absolwent Rozwoju regionalnego i funduszy europejskich posiada umiejętności i wiedzę pozwalającą na aktywne funkcjonowanie na europejskim jak i krajowym rynku pracy oraz uczestniczenie w szeroko rozumianej sferze publicznej (instytucje państwowe, partie polityczne, stowarzyszenia o charakterze gospodarczym i społecznym, instytucje organizujące współpracę międzynarodową). Absolwent predestynowany jest do podjęcia zatrudnienia: w urzędach administracji rządowej i samorządowej (w jednostkach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy UE i planowaniem rozwoju lokalnego oraz regionalnego), w instytucjach i organizacjach związanych z integracją europejską, w instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich, w urzędach i instytucjach Unii Europejskiej, w sektorze prywatnym jako specjalista od pozyskiwania funduszy europejskich.
Kontynuacja nauki
Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Rozwój regionalny i fundusze europejskie mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia realizowanych w Uniwersytecie Szczecińskim (np. politologia, ekonomia, zarządzanie, administracja i wiele innych) jak i na studiach podyplomowych.
Terminy

Terminy postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017.

Opłaty
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Dodatkowe informacje

Nabór na kierunek Rozwój regionalny fundusze europejskie, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, zostanie uruchomiony pod warunkiem uzyskania zgody na utworzenie kierunku z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60