KANDYDACI 2016/17
Strona główna | Studia I stopnia | Praca socjalna
Nazwa kierunku
Praca socjalna
Tryb studiów
stacjonarne
Profil studiów
praktyczny
Punkty ECTS
180
Wydział
Wydział Humanistyczny
Opis kierunku
Studia na kierunku praca socjalna trwają trzy lata i kończą się napisaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym, a absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Kształcenie interdyscyplinarne odpowiada złożoności współczesnych problemów cywilizacyjnych, co pozwala poznać i zrozumieć zachodzące procesy społeczne oraz uwarunkowania funkcjonowania człowieka w środowisku. Absolwent posiada kompetencje niezbędne do realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym. Potrafi dokonywać diagnozy sytuacji i zjawisk, stosowac metody, techniki i środki interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów, a także potrafi opracowywać i wdrażać programy wspomagania socjalnego.
Specjalności
Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): język polski,

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): język obcy nowożytny ,

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka,

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Załączniki
Przykładowe przedmioty
  • Wprowadzenie do pracy socjalnej
  • Psychologia
  • Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej
  • Metodyka pracy socjalnej
  • Wiedza o rozwoju człowieka w cyklu życia
  • Problemy społeczne oraz instytucja polityki społecznej
Możliwości zatrudnienia
Absolwent przygotowany jest do pracy w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych, w jednostach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, ośrodkach wsparcia, placówkach dla osób bezdomnych, alkoholików, narkomanów, zakładach karnych, ośrodkach dla uchodźców, itd.
Kontynuacja nauki
Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów drugiego stopnia i podyplomowych realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.
Terminy

Terminy postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017.

Opłaty
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60