KANDYDACI 2016/17
Strona główna | Studia I stopnia | Mikrobiologia
Nazwa kierunku
Mikrobiologia
Tryb studiów
stacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
180
Wydział
Wydział Biologii
Opis kierunku

Absolwent kierunku mikrobiologia studia pierwszego stopnia posiada wiedzę umożliwiającą mu poznanie, rozumienie i interpretowanie podstawowych procesów biologicznych zachodzących przy współudziale czy tez z wykorzystaniem mikroorganizmów. Jest kompetentny w zakresie zagadnień przyrodniczych dotyczących wszystkich grup mikroorganizmów, głównie chorobotwórczych dla ssaków. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej, z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Specjalności
Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): biologia, chemia, matematyka, geografia;

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): fizyka i astronomia, informatyka, język obcy nowożytny;

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): język polski, język obcy nowożytny , wiedza o społeczeństwie.

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Załączniki
Przykładowe przedmioty
  • Bakteriologia z wirusologią
  • Mikrobiologia przemysłowa
  • Serologia z transfuzjologią
  • Genetyka drobnoustrojów
  • Parazytologia
  • Diagnostyka zakażeń
Możliwości zatrudnienia
Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów pozwalają absolwentowi Mikrobiologii na podejmowanie pracy zarówno w laboratoriach badawczych i diagnostycznych, jak też w placówkach naukowych, uniwersytetach, w instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z wykorzystaniem mikroorganizmów, głównie w zakresie diagnostyki.
Kontynuacja nauki
Na Uniwersytecie Szczecińskim kierunek Mikrobiologia realizowany jest również jako studia drugiego stopnia. Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Mikrobiologia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów drugiego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.
Terminy

Terminy postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017.

Opłaty
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60