KANDYDACI 2016/17
Strona główna | Studia I stopnia | Biologia
Nazwa kierunku
Biologia
Tryb studiów
stacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
180
Wydział
Wydział Biologii
Opis kierunku

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku biologia posiada wiedzę i umiejętności z zakresu biologii ogólnej oparte na fundamencie nauk matematyczno-przyrodniczych z uwzględnieniem praw fizyki i reguł chemicznych oraz objaśnia mechanizmy leżące u podstaw procesów biologicznych na różnych poziomach organizacji materii. Przedstawia, analizuje i rozwiązuje problemy poznawcze obejmujące podstawowe procesy biologiczne zachodzące w organizmach żywych, funkcjonujących w środowisku naturalnym . Poza wiedzą ogólnobiologiczną każdy absolwent nabywa podstawowych umiejętności analitycznych oraz zawodowych. Potrafi interpretować i opisywać zjawiska przyrodnicze w oparciu o prowadzone samodzielnie i w zespole badania laboratoryjne, terenowe oraz studia literaturowe, z uwzględnieniem aspektów etycznych. Dodatkowo dostrzega związek i rolę nauk biologicznych z życiem społeczno-gospodarczym regionu i potrafi działać w sposób przedsiębiorczy. Ma świadomości konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Postępuje zgodnie z zasadami bioetyki. Potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem nowożytnym w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu.

Specjalności
Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): biologia, chemia, matematyka, geografia;

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): fizyka i astronomia, informatyka, język obcy nowożytny;

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): język polski, filozofia, wiedza o społeczeństwie.

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Załączniki
Przykładowe przedmioty
  • Biologia komórki
  • Genetyka
  • Antropologia z elementami anatomii człowieka
  • Morfogeneza roślin
Możliwości zatrudnienia
Absolwent studiów pierwszego stopnia może znaleźć zatrudnienie w monitoringu przyrodniczym oraz na stanowisku technicznym w laboratoriach biologicznych i badawczych instytutów naukowych i uczelni wyższych.
Kontynuacja nauki
Na Uniwersytecie Szczecińskim kierunek Biologia realizowany jest również jako studia drugiego stopnia. Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku biologia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów drugiego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.
Terminy

Terminy postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017.

Opłaty
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60