KANDYDACI 2016/17
Strona główna | Studia I stopnia | Biotechnologia
Nazwa kierunku
Biotechnologia
Tryb studiów
stacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
180
Wydział
Wydział Biologii
Opis kierunku

Od trzynastu lat na kierunku Biotechnologia kształcimy studentów, realizując ciągle udoskonalany program nauczania. W trakcie studiów licencjackich studenci zdobywają wiedzę z zakresu biologii molekularnej i klasycznej oraz nauk ścisłych i technicznych, poznając dzięki temu zasady funkcjonowania żywych organizmów oraz mechanizmy regulacji zachodzących w nich procesów. Większość zajęć realizowanych na kierunku Biotechnologia to praktyczne zajęcia laboratoryjne, podczas których studenci poznają różne techniki eksperymentalne oraz korzystają z nowoczesnej aparatury badawczej. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukowców publikujących wyniki swoich prac w światowej klasy czasopismach. Absolwenci kierunku Biotechnologia pracują w laboratoriach, firmach biotechnologicznych lub kontynuują karierę naukową w jednostkach naukowo-badawczych w Polsce i na świecie.

Specjalności
Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): biologia, chemia, matematyka, geografia;

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): fizyka i astronomia, informatyka, język obcy nowożytny;

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): język polski, filozofia, wiedza o społeczeństwie.

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Załączniki
Przykładowe przedmioty
  • Biologia molekularna
  • Inżynieria genetyczna
  • Roślinne i zwierzęce kultury in vitro
  • Mikrobiologia przemysłowa
Możliwości zatrudnienia
Absolwent pierwszego stopnia studiów kierunku Biotechnologia jest przygotowany do podjęcia pracy o charakterze laboratoryjnym, nie wymagającej dodatkowych uprawnień i zaawansowanych umiejętności. Zdobyta wiedza i umiejętności dają również możliwość podjęcia pracy jako przedstawiciel firm o charakterze bio. Absolwent może również znaleźć zatrudnienie w jednostkach samorządowych na stanowiskach wymagających wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu biotechnologii.
Kontynuacja nauki
Zachęcamy wszystkich naszych absolwentów do kontynuowania nauki na Wydziale Biologii na studiach drugiego stopnia na kierunku Biotechnologia. Każdy absolwent ma również możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia na innych kierunkach proponowaniach w ramach szerokiej oferty Wydziału Biologii.
Terminy

Terminy postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017.

Opłaty
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60