KANDYDACI 2016/17
Strona główna | Studia I stopnia | Ochrona i inżynieria Środowiska Przyrodniczego
Nazwa kierunku
Ochrona i inżynieria Środowiska Przyrodniczego
Tryb studiów
stacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
210
Wydział
Wydział Biologii
Opis kierunku

Absolwent kierunku Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego posiada wiedzę z zakresu podstaw nauk: przyrodniczych, matematyczno – technicznych, a także podstawową wiedzę z zakresu prawa, zarządzania, ekonomii i podstawowych zasad planowania i projektowania prostych urządzeń, systemów, obiektów oraz procesów służących poprawie jakości środowiska przyrodniczego. Umie rozwiązywać problemy dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego, potrafi planować działania służące poprawie jakości środowiska i jego ochronie, wykorzystując dostępne rozwiązania techniczne, metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne. Ma wiedzę o instrumentach i metodach ochrony środowiska oraz technikach jego odnowy. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki środowiskowej. Wykazuje umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej, a także umiejętność organizowania i kierowania pracą zespołów. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, oraz ma świadomość konieczności dokształcania się w zakresie ochrony środowiska. Studia trwają 3,5 roku i kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych oraz tytuł inżyniera.

Specjalności
Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): biologia, chemia, matematyka, język obcy nowożytny ,

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): fizyka i astronomia, geografia, informatyka,

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): język polski, wiedza o społeczeństwie,

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Załączniki
Przykładowe przedmioty
  • Problematyka ekonomiczna ochrony środowiska
  • Technologie stosowane w ochronie środowiska
  • Inżynieria bioprocesowa
Możliwości zatrudnienia
Absolwent kierunku posiada podstawową wiedzę, umiejętności oraz kompetencje pozwalające mu na podjęcie pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, monitorujących i nadzorujących stan środowiska, administracji państwowej i samorządowej, w rolnictwie, drobnej wytwórczości, placówkach służby zdrowia, w parkach narodowych i innych instytucjach związanych z ochroną przyrody.
Kontynuacja nauki
Absolwent studiów inżynierskich może kontynuować naukę na studiach II stopnia magisterskich na kierunku ochrona środowiska lub pokrewnym na dowolnej uczelni w kraju. Uzupełniające studia magisterskie trwają 1,5 roku. Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera.
Terminy

Terminy postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017.

Opłaty
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60