KANDYDACI 2016/17
Strona główna | Studia I stopnia | Genetyka i biologia eksperymentalna
Nazwa kierunku
Genetyka i biologia eksperymentalna
Tryb studiów
stacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
180
Wydział
Wydział Biologii
Opis kierunku

Nowy, unikatowy kierunek Genetyka i biologia eksperymentalna studia I stopnia (drugi taki w Kraju) adresowany jest do szerokiej grupy kandydatów w szczególności z rejonu Pomorza Zachodniego. Głównym celem kształcenia na tym kierunku jest rozwijanie umiejętności związanych z pracą w laboratoriach stosujących metody i techniki biologii molekularnej z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury. Zakres tematów realizowanych w ramach studiów Genetyka i biologia eksperymentalna obejmuje, poza podstawowymi prawami nauk biologicznych, rozszerzone zagadnienia związane z genetyką i biologią eksperymentalną ze szczególnym naciskiem na aspekty aplikacyjne. Założone kierunkowe efekty student, podczas toku studiów na kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna, będzie realizował głównie w formie zajęć praktycznych Absolwent studiów , trwających 3 lata (6 semestrów), otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Posiada umiejętności korzystania z wiedzy z zakresu genetyki i biologii eksperymentalnej oraz nowoczesnych metod i specjalistycznej aparatury. Ma również wiedzę z zakresu statystyki i bioinformatyki umożliwiającą obiektywne interpretowanie przebiegu procesów zachodzących na różnych poziomach organizmu. Jest przygotowany do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym. Absolwent posiada znajomość języka obcego na poziomie pozwalającym na korzystanie z oryginalnych prac naukowych opublikowanych w tym języku. Potrafi planować doświadczenie oraz prawidłowo je wykonywać. Jest przygotowany do samodzielnego rozwijania swoich umiejętności oraz rozwiązywania problemów.

Specjalności
Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): biologia, chemia, matematyka, geografia,

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): fizyka i astronomia, informatyka, język obcy nowożytny ,

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): język polski, wiedza o społeczeństwie,

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Załączniki
Przykładowe przedmioty
  • Inżynieria genetyczna z elementami biologii syntetycznej
  • Epigenetyka
  • Genetyka człowieka
Możliwości zatrudnienia
Laboratoria analityczne, diagnostyczne, przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, stacje hodowli roślin i zwierząt, przedsiębiorstwa nasienne, jednostki samorządowe, instytuty naukowo-badawcze i uczelnie.
Kontynuacja nauki
Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna maja możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów drugiego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim lub innych uczelniach.
Terminy

Terminy postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017.

Opłaty
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60