KANDYDACI 2016/17
Strona główna | Studia I stopnia | Bezpieczeństwo narodowe
Nazwa kierunku
Bezpieczeństwo narodowe
Tryb studiów
stacjonarne/niestacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
180
Wydział
Wydział Humanistyczny
Opis kierunku

Studia pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe trwają trzy lata. Celem kształcenia studentów na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest zdobycie przez nich gruntownej i wszechstronnej wiedzy z zakresu: bezpieczeństwa państwa, polityki bezpieczeństwa oraz poznanie zasad działania w sytuacji zagrożeń. Z uwagi na tradycje uczelni i jej propozycję edukacyjną, w programie kształcenia szczególny akcent położony będzie na wiedzę o państwie i prawie, systemy polityczne XX i XXI wieku, analizę sytuacji kryzysowych współczesnego świata (w tym terroryzm) oraz współczesne konflikty zbrojne, wojny lokalne, a także polską i powszechną doktrynę militarną.

Specjalności

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

  1. Bezpieczeństwo państwa demokratycznego
  2. Detektywistyka i ochrona osób i mienia

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów

Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia,

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): język obcy nowożytny , informatyka, matematyka,

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): język łaciński i kultura antyczna, filozofia, fizyka i astronomia,

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Załączniki
Przykładowe przedmioty
  • Terroryzm i zagrożenia asymetryczne współczesnego świata
  • Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa
  • Kryminalistyka i kryminologia
  • Konflikty i wojny w Europie
  • Typologia broni
  • Technika i taktyka interwencji
Możliwości zatrudnienia
Absolwent kierunku może podjąć pracę na etacie cywilnym w jednostkach WP, NATO, Policji Państwowej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży granicznej i administracji państwowej.
Kontynuacja nauki
Na Uniwersytecie Szczecińskim kierunek bezpieczeństwo narodowe realizowany jest również jako studia drugiego stopnia. Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów drugiego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.
Terminy

Terminy postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017.

Opłaty
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60