• 13 MAJ 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Ekonomii i Finansów

  Wydział: Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  Informacje o kierunku:

  Celem Studiów Podyplomowych Rachunkowość Zarządcza i Controlling jest nabycie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie:

  -wskazywania możliwości wykorzystania informacji ekonomicznych pochodzących z systemu rachunkowości,

  -rozróżniania systemu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej i controllingu,

  -rozróżniania, klasyfikowania i charakteryzowania przychodów, kosztów i wyników osiąganych przez jednostki gospodarcze,

  -sporządzania, badania i czytania elementów sprawozdania finansowego,

  -stosowania narzędzi strategicznej rachunkowości zarządczej,

  -wykorzystania podziału kosztów na stałe i zmienne dla potrzeb decyzyjnych,

  -budżetowania operacyjnego i kapitałowego,

  -zarządzania zasobami ludzkimi,

  -identyfikowania i zarządzania procesami zachodzącymi w jednostkach gospodarczych,

  -zarządzania podatkiem dochodowym i podatkiem VAT w jednostce gospodarczej,

  -zarządzania czasem i finansami projektów,

  -zarządzania środkami unijnymi,

  -rozróżniania i zarządzania ośrodkami odpowiedzialności w jednostkach gospodarczych,

  -wykorzystania rozwiązań informatycznych wspomagających system rachunkowości zarządczej i controllingu,

  -obliczania i interpretowania wskaźników ekonomicznych.

   

  Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

  1 Wprowadzenie do rachunkowości i controllingu- 15h

  2 Rachunkowość finansowa jako źródło informacji- 20h

  3 Strategiczna rachunkowość zarządcza- 20h

  4 Rachunek kosztów zmiennych i analiza progu rentowności – 20h

  5 Budżetowa metoda zarządzania- 20h

  6 Controlling zasobów ludzkich- 5h

  7 Procesowa rachunkowość zarządcza- 20h

  8 Controlling podatkowy- 20h

  9 Controlling środków unijnych- 10h

  10 Controlling projektów- 10h

  11 Controlling działalności marketingowej- 5h

  12 Rachunek odpowiedzialności w controllingu- 5h

  13 Controlling zorientowany na wartość przedsiębiorstwa- 10h

  14 Systemy informatyczne w rachunkowości zarządczej i controllingu- 20h

  Razem 200 h

  Warunki zaliczenia: wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

  Organizacja:

  Zajęcia odbywać się będą jeden lub dwa razy w miesiącu sobota: 8:00- 17:30, niedziela: 8:00-13:00 lub do 17:30.

  MIEJSCE STUDIÓW: Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin (do dyspozycji studentów jest duży bezpłatny parking znajdujący się bezpośrednio przy budynku)

  czas trwania: 2 semestry

  koszt: 1950zł/semestr (możliwość płacenia w ratach)

   

  Rekrutacja:

  Warunkiem rekrutacji na studia będzie rejestracja w systemie, a następnie, zgodnie z etapami rekrutacji, przesłanie listownie następujących dokumentów:

  – kwestionariusz osobowy kandydata  – wydruk z systemu ERK

  – odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu

  – 1 zdjęcie

  O przyjęciu na studia decydować będzie kolejność zgłoszeń.

  UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 14 czerwca 2021 r.

   

  Każdy kandydat po 30.09.2021 otrzyma mailowo informacje na temat terminu i sposobu składania dokumentów na studia.

   

  Kierownik studiów:

  dr Adam Lulek

  Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

  tel. 798382479

  mail: adam.lulek@usz.edu.pl

  Sekretariat:

  mgr Kinga Cieślicka

  tel. 91 444 3376

  email: kinga.cieslicka@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak