KANDYDACI
Strona główna | Studia II stopnia | Pedagogika - profil ogólnoakademicki
Nazwa kierunku
Pedagogika - profil ogólnoakademicki
Tryb studiów
stacjonarne/niestacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
120
Wydział
Wydział Humanistyczny
Opis kierunku
Studia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra pedagogiki. Absolwent studiów dysponuje interdyscyplinarnym przygotowaniem teoretycznym obejmującym przede wszystkim wiedzę i kompetencje w zakresie pedagogiki, ale też filozofii, socjologii, psychologii. Posiada umiejętność dostrzegania problemów oraz ich rozwiązywania, także w drodze badań zaprojektowanych i zrealizowanych poprawnie pod względem metodologicznym. Umiejętnie prowadzi działalność społeczną oraz samodoskonali się, jak też jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia. Absolwent studiów posiada pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej z zakresu pedagogiki, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej. Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów. Studia na kierunku pedagogika umożliwiają m.in. zdobycie wiedzy wypracowanej przez różne dyscypliny naukowe (filozofię, psychologię, socjologię i dyscypliny szczegółowe) oraz wiedzy metodologicznej i praktycznej, co daje podstawę do poszukiwania obszarów, wymagających naukowej eksploracji, opracowywania diagnoz i prognoz pedagogicznych, konstruowania projektów własnych badań oraz opracowywania i wdrażania indywidualnych planów i programów interwencji pedagogicznej. Absolwent kierunku pedagogika posiada wiedzę i postawy stanowiące podstawę dla oryginalności w rozwijaniu i wprowadzaniu w życie idei wychowawczych oraz badanie ich skuteczności. Posiada kompetencje umożliwiające podejmowanie indywidualnej i zespołowej pracy badawczej, uczenia się permanentnego, także z wykorzystaniem form instytucjonalnych w postaci studiów trzeciego stopnia.
Specjalności

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

  1. pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
  2. pedagogika szkolna
  3. pedagogika małego dziecka
  4. pedagogika społeczna

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów

Kryteria kwalifikacji

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest wynik ukończenia studiów wyliczony według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

Przykładowe przedmioty
  • andragogika
  • etyka pedagogiczna
  • psychologia rozwojowa
  • doradztwo społeczne i zawodowe
  • współczese nurty resocjalizacji
  • kreatywny język dziecka
Możliwości zatrudnienia
Absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska:
- wychowawcy w zakładach poprawczych, 
- schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- w poradniach specjalistycznych,
- w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów,
- doradztwa pedagogicznego oraz prowadzenia własnej praktyki doradczej, zarówno dla specjalistów, jak i niespecjalistów z zakresu pedagogiki.
Kontynuacja nauki
Absolwenci studiów na kierunku pedagogika mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.
Terminy

Rejestracja na studia rozpoczynające się od semestru letniego 2017/2018 rozpoczyna się 15 stycznia 2018 r. Szczegóły w załaczniku poniżej.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Opłaty
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w postępowaniu na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 zł, za każdy wybrany kierunek. Opłata za studia niestacjonarne
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60