KANDYDACI
Strona główna | Studia I stopnia | Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego
Nazwa kierunku
Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego
Tryb studiów
stacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
210
Wydział
Wydział Biologii
Opis kierunku

Absolwent kierunku Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego kończąc studia uzyskuje tytuł inżyniera ochrony środowiska. Kierunek ten jest unikatowy w skali kraju na uczelniach uniwersyteckich. Wydział na tym kierunku kształci specjalistów z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego. Absolwent  potrafi planować działania służące poprawie jakości środowiska przyrodniczego i jego ochronie oraz umie rozwiązywać problemy dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego, wykorzystując dostępne rozwiązania techniczne, metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne. Ma wiedzę o sposobach inwentaryzacji zasobów przyrodniczych, instrumentach i metodach monitoringu środowiska przyrodniczego, ochrony środowiska oraz technikach jego odnowy. Ponadto, potrafi zarządzać obszarami chronionymi, wykonywać ekspertyzy środowiskowe, opracowywać waloryzacje przyrodnicze oraz plany ochrony wykorzystując podstawową wiedzę z zakresu prawa, zarządzania i ekonomii. Przeprowadza analizy oddziaływania zabiegów i inwestycji na środowisko przyrodnicze, szczególnie na zagrożone siedliska oraz zagrożone gatunki flory i fauny. Absolwent posiada wiedzę na temat funkcjonowania form ochrony przyrody i środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju i zachowania bioróżnorodności. Umie porozumiewać się w sprawach ochrony środowiska przyrodniczego zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki środowiskowej. Wykazuje umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej, a także umiejętność organizowania i kierowania pracą zespołów. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, oraz ma świadomość  konieczności dokształcania się w zakresie ochrony środowiska.

Studia trwają 3,5 roku. Zajęcia realizowane są w formie wykładów ćwiczeń laboratoryjnych, ćwiczeń terenowych i konwersatoriów. W ramach obowiązkowych praktyk, student ma możliwość odbywania ich w wiodących jednostkach zatrudniających specjalistów z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego, na przykład w jednostkach administracji państwowej, organizacjach pozarządowych, służbach ochrony przyrody, działach ochrony środowiska przy zakładach przemysłowych i laboratoriach analiz środowiskowych. Studia kończą się obroną pracy inżynierskiej. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych oraz tytuł inżyniera.

Specjalności
Kryteria kwalifikacji

Studia I stopnia na kierunku Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego może podjąć absolwent szkoły średniej legitymujący się posiadaniem Świadectwa dojrzałości. W postępowaniu rekrutacyjnym wyróżniono 3 grupy, w których pod uwagę bierze się następujące przedmioty:

I grupa (jeden przedmiot do wyboru): biologia, chemia, matematyka, język obcy nowożytny

II grupa (jeden przedmiot do wyboru): fizyka i astronomia/ fizyka, geografia, informatyka,

II grupa (jeden przedmiot do wyboru): język polski, wiedza o społeczeństwie.

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Załączniki
Przykładowe przedmioty
  • Ocena oddziaływania na środowisko
  • Techniki odnowy środowiska
  • Ekologia krajobrazu
  • Prawo w ochronie środowiska
  • Technologie stosowane w ochronie środowiska
  • Monitoring środowiska
Możliwości zatrudnienia

Absolwent kierunku posiada podstawową wiedzę, umiejętności oraz kompetencje pozwalające mu na podjęcie pracy między innymi w:

- administracji Unii Europejskiej, państwowej, samorządowej

- służbach ochrony przyrody, np. w parkach narodowych

- instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, monitorujących i nadzorujących stan środowiska, między innymi w Głównej i Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska, Krajowym i Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej, Głównym i Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska,

- prywatnej firmie jako członek zespołu wykonujący ekspertyzy inwentaryzacji przyrodniczej i oddziaływania inwestycji na środowisko lub jako samodzielny specjalista prowadząc własną działalność gospodarczą

- organizacjach pozarządowych, fundacjach, stowarzyszeniach zajmujących się ochroną środowiska przyrodniczego

- laboratoriach badawczych i kontrolnych zakładów przemysłowych i w jednostkach odpowiedzialnych za monitoring stanu środowiska

- rolnictwie, rybactwie, drobnej wytwórczości

- ogrodach botanicznych, dendrologicznych i zoologicznych jako specjalista od fauny i flory

Kontynuacja nauki

Absolwent  studiów inżynierskich może  kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku ochrona środowiska lub pokrewnym na dowolnej uczelni w kraju.

Terminy

Rejestracja na studia w I naborze rozpoczyna się 12 czerwca 2017 r. Szczegóły w załaczniku poniżej.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017.

Opłaty
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w postępowaniu na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 zł, za każdy wybrany kierunek.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60