KANDYDACI
Strona główna | Studia I stopnia | Pedagogika - profil praktyczny
Nazwa kierunku
Pedagogika - profil praktyczny
Tryb studiów
niestacjonarne
Profil studiów
praktyczny
Punkty ECTS
180
Wydział
Wydział Humanistyczny
Opis kierunku
Studia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata pedagogiki. Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólno-pedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. W trakcie studiów studenci zdobywają umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania sie warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Studenci uczą się refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Poszczególne specjalności nadają kwalifikacje zawodowe.
Specjalności

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

  1. edukacja elementarna i integracyjna
  2. pedegogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów

Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): język polski,

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): język obcy nowożytny ,

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): przedmiot dowolny,

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Załączniki
Przykładowe przedmioty
  • socjologia edukacji
  • biomedyczne podstawy wychowania
  • psychologia kliniczna
  • metodyka edukacji muzycznej
  • logopedia
  • literatura i kultura dziecięca
Możliwości zatrudnienia
Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika oznacza uzyskanie kwalifikacji zawodowych do podjęcia pracy jako nauczyciel w różnych formach wychowania przedszkolnego i klasach początkowych w szkołach podstawowych.
Kontynuacja nauki
Na Uniwersytecie Szczecińskim kierunek pedagogika realizowany jest również jako studia drugiego stopnia. 
 
Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów drugiego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.
Terminy

Rejestracja na studia w I naborze rozpoczyna się 12 czerwca 2017 r. Szczegóły w załaczniku poniżej.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017.

Opłaty
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w postępowaniu na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 zł, za każdy wybrany kierunek. Opłata za studia niestacjonarne
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60